VINSTA GÅRD

Så som Vinsta gård såg ut på 1940-talet
(teckning: H. Henrikson)
Vinsta gård fotograferat 1967 av Henrik Henrikson. På gårdsplanen kan man se jordbruksredskap kringströdda, så som en höräfsa och en skrinda.
Riksrådet Carl Bonde tillbytte sig Vinsta av Ebba Leijonhufvud den 9 juli 1638.

Den tredje mars 1689 gjordes en ekonomisk besiktning av de tre gårdarna i Vinsta:

  1. Bengdt Olufson i Winsta. Gården hafwer han wäll bygdt.
  2. Erick Persson i Winsta. En stuga i gården, dhe andra huusen i Mangåden så wäll som i Ladugården swars goda.
  3. Erick Torkellson Ibidem. I Mangården 2 behåldna stugur, men Bodarna något gambla, sampt Ladugårdshusen också gambla, kunna stå i några åhr ähn, allenast dhe blifwa wäll håldne medh taak.
Vinsta var en så kallad tregårdsby. År 1785 hade Vinsta Norrgård två eller tre väggfasta bänkar. Samma år nämnes att det skulle finnas ett särskilt oxhus på Vinsta.
1788 hade Norrgården en gödstia, det vill säga en trång anordning för att hålla svinen orörliga.
Man hade 1789 en bastu, "pörte". Den gamla manbyggnaden var ett exempel på hur en massa smålägenheter kunnat arrangerats i en äldre byggnad, och den var sannolikt från 1700-talet.

År 1803 blev alla tre hemmanen Vinsta av greve Gustaf Trolle Bonde utlämnade till en enda person, inspektor Anders Möller. Husen syntes ha varit i mycket bristfälligt skick, emedan han ålades att framledes under arrendetiden "ånyo uppbygga de ladugårdshus som tarfwas för dessa hemmans årliga gröda och för de kreatur, som där kunna framfödas".
För Möller gick det illa. Några få år därefter blev han ur stånd att utgöra arrendeavgiften, och år 1811 sammankallades hans kreditorer samtidigt som han efterlystes, enär han hade avvikit från orten. Hans borgensmän tog hand om boet. Möller efterlämnade ett brev:

"Boström, wördade vän!
Ingen, icke jag sjelf har kunnat tänkt det steg jag genom nöd nu nödgas taga och tagit. Jag flyr, men hvart vet jag ej, mina resurser äro uttömda och ingen Credit. Jag har welat skrifva till min hustru, men det är mig omöjelig., ty jag föll af stolen; fins ett helfvete, så tror jag, jag känner dess qual. Jag är olyckligast; trösta mina alla. Lätt ej lysa efter mig.
Din olyckelige A. Möller.
Jag är dubbelt olycklig som ej kan skrifva nu ett ord till min hustru el. barn; helsa och trösta dem. Jag kan aldrig få någon tröst icke eller någon glad dag mer..."

Vinsta var den viktigaste delen i säteriet och med betydligt större areal än huvudgården.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.