RUNSTENEN VID MUSEET
(text Henrik Henrikson)

Vid Hässelby museum i villastaden finns en runsten uppställd på gräsmattan.
Den är placerad på slänten ner från kyrkan och museet, men den har inte alltid stått där.

Det började med att man på Lövsta gård i mitten av 1800-talet rensade en åker från sten. Man bröt med mycket besvär upp flera större och mindre stenar, och då fann man denna runsten. Den låg där helt övertäckt med jord. Man kunde se att den varit utsatt för eld så att en större bit av ytan på skriftsidan flagnat av. Därför är inte texten på stenen komplett.

Det man kan se av texten lyder:
biorn : auk : fuluik : þaiR : litu : hakua : stain .. . sin.

På den avflagnade delen där det saknas text finns det endast plats för några få runor. De som kan det här med runor säger att det måste ha stått "at" (som betyder åt) och ett maskulint släktskapsord på tre runor. Fader eller broder får inte plats. Endast mak (som betyder måg) får plats.

På dagens svenska skulle i så fall den fullständiga inskriften bli:
Björn och Fullhuge, de lät hugga stenen efter sin måg

Efter att man hittat sten där på åkern placerade man den intill den gamla väg som ledde ner till Hästbryggan (som låg ungefär där dagens Lövstabad nu ligger), omkring 400 meter från den plats där den forntida byn Lövsta legat.

År 1938 flyttades stenen enligt uppgift till gårdsplanen framför kontorsbyggnaden på Lövsta renhållningsverk, och hamnade på så vis mitt i detta industriområde, bara 100 meter från förbränningsugnen.

Stenen har beteckningen U 85, vilket uttolkas runsten nr 85 i Uppland. Den är av mörkgrå gnejs, med ojämna proportioner och man har uppskattat att den höggs någon gång kring 800 – 1050 e.Kr. Runstenen är 1,4 meter hög och den största bredden är 97 cm. Stenen saknar fot och texten går ända ner till stenens underkant. Detta tyder på att den från början inte var rest på vanligt sätt. Det är mer troligt att den i stället legat på en hög, kanske stödd av andra stenar.

Bilden visar texten på den skylt som är placerad intill runstenen.

I oktober 1988 flyttade hembygdsföreningen, med riksantikvarieämbetets välsignelse, stenen till sin nuvarande plats vid museet.

Ett av namnen på stenen, Fullhuge, är idag ovanligt men betyder "en man full av håg, den modige".


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.