Området där Växthusvägen idag går fram kallades på 1800-talet för Lilla skogen. Jag har markerat Växthusvägens sträckning med gult. Kartan från 1901 visar att detta område bestod av djup skog och helt obebyggd mark.Först på 1920-talet började man stycka upp marken och vägar planerades. Till och med en spårvägslinje planerades utmed kommungränsen till Järfälla. Den skulle kommit från Hässelby strand och gått ungefär utmed dagens Växthusvägen norrut och svängt in i Backluraområdet och följt Blomsterkungsvägen.

Men det här området var norrut fortfarande ett obebyggt skogsområde fram till 1970-talet. Första kartan är från 1955 och visar de första villorna som byggdes i södra delen av detta gränsområde mellan Hässelby och Järfälla.

Den andra kartan från 1972 visar ett antal planerade vägar som aldrig förverkligades; Stormhattsvägen, Rönnbärsvägen, Björnbärsbacken, Floxvägen med flera.

Den tredje kartan visar hur området ser ut idag. Växthusvägen fick sitt namn 1973, ett namn som väl hamnar under kategorin “trädgårdar och trädgårdsmästare”. Vägen var en del av väg 842 fram till 1991 och del av väg 8370 till 1992.I början av 1900-talet hade Nils Larsson sin trädgårdsodling i de här trakterna, med bostaden Gransäter. Jag har markerat bostadshuset med gult.

Detta flygfoto visar växthusen och odlingarna mitten på 1900-talet då Gustaf Nygren övertagit denna handelsträdgård. Bilden är från boken “Bland blomsterkungar och växthus”.Så här ser samma område ut idag. Inte mycket är sig likt. Nya hus och nya vägsträckningar. I princip det enda som finns kvar är villa Gransäter. Jag har markerat den med gult. Där huserar Hässelby scoutkår numera.
Bild från Google.Nils Larsson (vänster bild) startade 1907 trädgårdsverksamheten vid Gransäter, och Gustaf Nygren (höger bild, foto Lasse Carlsson) tog över 1949.Anna Nygren berättade till denna bild:
"Man ser Gustav Nygrens trädgård i förgrunden. Min mamma stod nog i fönstret på övre våningen i huset som idag ägs av Hässelby scoutkår i Smedshagen, när hon tog denna bild. Växthusvägen går bakom växthusen."År 1968 förhandlade fastighetskontoret med de fastighetsägarna som hade mark där Växthusvägen skulle gå fram, om att kunna överta deras mark.

Fastighetsägarna, som var byggmästare, begärde då av kommunen att få annan mark i området som ersättning. Det tyckte fastighetskontoret var en rimlig begäran, och fastighetsägarna fick några fina ersättningstomter.

Handelsträdgårdsmästaren Gustav Nygren ansåg att han skulle lida ett svårt intrång genom framdragandet av Växthusvägen, då denna "kommer att gå så nära mina växthus att kommunikationen inom växthusområdet förhindras, nedlagda oljetankar måste flyttas m. m., vilket medför betydande kostnader och besvär."
Bild inskickad av Anna Nygren.Anna Nygren berättade:
“På denna bild från 1979 är radhusen utefter Växthusvägen klara. Fast de har adress Drivbänksvägen. På bilden fyller någon sin bil med krysantemum som köpts hos Gustav Nygren. “Anna Nygren berättade vidare:
“På denna bild syns Gustav Nygren med ryggen mot fotografen, Ragnar Nygren i skåpbilen och Per Nygren bakom vagnen.”Idag ligger radhusen bakom ett stadigt bullerplank.
Foto: Henrik Henrikson.I början av 1970-talet hade man planer på att bygga en separat Järfällaled vid sidan om den blivande Växthusvägen, som då skulle bli en matargata för trafiken in i norra Hässelby. Den planerade motorleden skulle inte ha någon avfart i Hässelby utan gå direkt upp till Järfälla.

Men så fann man att det skulle vara bäst om man slog ihop de två vägarna till en genensam led som kunde klara trafiken både till norra Hässelby och Järfälla.Växthusvägen öppnades för trafik den 1 november 1974. Bilden visar början av Växhusvägen i korsningen Lövstavägen -Växthusvägen-Sandviksvägen.

Men ganska snart började det inträffa ovanligt många olyckor i den här korsningen. Alltför många brydde sig inte om att lämna företräde när de körde ut på Lövstavägen. Trafikmärkena "lämna företräde" och "huvudled upphör" byttes ut mot motsvarande märken i överstorlek. När inte heller det hjälpte så satte man 1978 upp trafiksignaler i korsningen.
Foto: Henrik Henrikson.Om vi börjar följa Växthusvägen norrut, så passerar vi Åkermyntans affärscentrum.

Man märker ganska snart att det inte förekommer några som helst bostäder vid växthusvägen. Det är än så länge en renodlad genomfartsled..
Foto: Henrik Henrikson.Sedan passerar man korsningen till Drivbänksvägen och Carl Bondes väg. Här ligger nu Västra Smedshagens bostadshus. Förr fanns det växthus och trädgårdsodlingar här.
Foto: Henrik Henrikson.När man kommit förbi dessa bostadshus och den gula scoutvillan så har man på vägens högra sida ett skogsområde som kallas Smedshagsskogen.
Foto: Henrik Henrikson.När man byggde Växthusvägen, som här ersatte Skälbyvägen genom Hässelby, fick den en lite annorlunda sträckning.

På denna bild, som är från 1974, kan man se hur bygget avVäxthusvägen gick rakt över den gamla korsningen Skälbyvägen/Blomsterkungsvägen.
Foto: Sören Widlerts.Anna Nygren berättade om denna bild:
“Detta är 1974. Växthusvägen-Blomsterkungsvägen. "Bort med hägg och syren och fram med grävskopa för Växthusvägen", har mamma skrivit i fotoalbumet. Det är Harry Jonssons trädgård och lastbilen står en bit in på Blomsterkungsvägen.”Vidare en bit norrut har man 2016 byggt radhus alldeles intill Växthusvägen. De har fått en alldeles egen lokalgata – Sällhetsvägen.
Foto: Henrik Henrikson.Själva namnet Sällhetsvägen kom redan 1950, men då skulle vägen placerats på en annan plats lite norrut. Sannolikt fick vägen sitt namn så att det skulle passa ihop med Glädjevägen.

De skarpt gröna radhusen är lite orginella, då man har lagt in extra högt i tak i rummen.
Foto: Henrik Henrikson.På vår väg utmed Växhusvägen norrut har vi nu kommit till avfarten till Skälby. Det är här Skälbyvägen numera går in i Järfälla. Innan Växthusvägen byggdes så sträckte ju Skälbyvägen sig ända ner till Lövstavägen.
Foto: Henrik Henrikson.Det går flera busslinjer utmed delar av Växthusvägen. Det är busslinje 518 Vällingby – Kista centrum, och busslinje 541 Vällingby – Jakobsbergs station.
Foto: Henrik Henrikson.Nu har vi kommit till det skogsområde som ska bebyggas med fem våningar höga hyreshus. Planområdet är mycket långsmalt, cirka 1,72 ha stort, och bevuxet med tät skog.
Foto: Henrik Henrikson.Så här tänker man sig att husområdet ska se ut, från Skälbyvägen i söder till rondellen vid Blomsterkungsvägen i norr.

Hösten 2018 startade man planeringen av detta bygge. Det planeras bli fem hus om fem våningar, med totalt 240 hyresrätter. Husen ska enligt planerna göra Växthusvägen till ett huvudstråk som ”kan utvecklas till en levande stadsmiljö”.
Bild Vera arkitekter 2020.Boende i närområdet är mycket kritiska till nybygget. En av de drivande, Mikael Linderfalk, berättade:
”Den huvudsakliga anledningen att vi är emot det här bygget är att den här skogen är en väldigt smal skogsremsa, som vi använder. Våra barn leker i den, där de bygger kojor. Det är viktigt att ha närhet till naturen.”

Hässelbys hembygdsförening är en av de som också ställt sig kritiska till projektet och lämnat in ett yttrande. ”Vårt största problem är urbaniseringen, vi vill inte ha en stad här i villastaden. Skogen kommer försvinna och det blir som en stor vägg längs med hela vägen. Vi hade hellre sett lägre och färre hus”, sade Lars Hannéll, ordförande i hembygdsföreningen. ”Trafiken är redan kaosartad på Lövstavägen, det kommer inte bli bättre med fler människor, bussar och bilar.”
Foto: Elisabeth Lidén.Den dag jag gick utmed Växhusvägen och fotograferade, så höll man på med provborrningar. Det bildades en del bilköer, eftersom provborrningen utfördes mitt i vägen. Man borrade ner genom leran under vägen för undersökning av dagvattnet. Anledningen är det planerade bygget av femvåningshusen.
Foto: Henrik Henrikson.Det aktuella skogspartiet sett från andra hållet, söderut.
Foto: Henrik Henrikson.Det mycket smala skogsområdet är ett snårigt och risigt område. Man hör hela tiden det kraftiga ljudet av biltrafiken och det är inte lätt att ta sig fram i den tätbevuxna skogen som saknar gångvägar. Inte speciellt roligt område att vistas i.

Det är väl snarare så att den smala skogsremsan är en effektiv ljudbarriär för villorna på Järfällasidan. En mur av femvåniga bostadshus skulle också vara en effektiv ljudbarriär, men det är onekligen mycket trevligare och sundare med en skog.
Foto: Henrik Henrikson.Nu börjar vi närma oss den plats där den nybyggda förlängningen av Växthusvägen börjar. Förr övergick Växthusvägen här i en tvär vänstersväng till Blomsterkungsvägen.
Foto: Henrik Henrikson.Tre kartor som visar området mellan Hässelby och Järfälla år 1954, 1996 och idag 2021. Det var Järfälla kommun som på 1980-talet kom upp med idén om att bygga en motorled från Järfälla ner genom Hässelby till Lövstavägen.Om man 2013 stod där Växthusvägen i en tvär gir svängde in till Blomsterkungsvägen och såg norrut fann man detta skogsparti. Det var här man avsåg att dra fram den nya förlängningen av Växhusvägen till Ormbacka industriområde i Järfälla. Den skulle därför kallas Ormbackaleden.
Foto: Henrik Henrikson.Hässelbyborna protesterade förgäves med namnlistor och insändare. Järfälla kommun har länge velat bygga Ormbackaleden. Ormbackaleden skulle avlasta den krokiga Skälbyvägen i Järfälla, men skulle öka trafiken på Växthusvägen i Hässelby. Våren 1989 slöt kommunen ett avtal med Stockholm. Det innebar att Järfälla betalade hela Ormbackaleden. inklusive den del som går genom Hässelby villastad i Stockholm.

Vänster bild: Foto Henrik Henrikson. Höger: Svenska Dagbladet 1988.Denna bild är från 2015. Växthusvägen och Blomsterkungsvägen går fortfarande ihop i en tvär sväng, men bakom den enkla avspärrningen pågår vägbygget för fullt.
Foto: Henrik Henrikson.Här är arbetet med Växthusvägens förlängning igång sommaren 2015. Den befintliga Växthusvägen i Hässelby skulle här knytas ihop med Vinlandsvägen i Järfälla.
Foto: Henrik Henrikson.I samband med att förlängningen av Växthusvägen började byggas i Backluras nordöstra hörn undersöktes några fornlämningar, som låg där leden skulle ansluta till Växthusvägen.

Fynden var tre gravar och en stenrad, troligtvis från yngre bronsåldern eller äldre järnåldern. Gravområdet visade sig vara ganska oansenligt och för ett otränat öga såg det bara ut som ett fält med en massa stenar. Man gjorde inga direkta fynd där.

Vänster bild: Örjan Hermodsson vid en av stensättningarna. Det rör sig om en rund stensättning, 4 meter stor och 0,1 meter hög. Den är övermossad och fyllningen består av 0,2–0,5 meter stora stenar.
Foto: Jan Ählström.

Höger bild: Ett av stensättningarna alldeles intill Växthusvägen.
Foto: Henrik Henrikson.Den nya vägen skär igenom berg som sprängdes bort. Det är då man använder dämpande sprängmattor gjorda av gamla bildäck.
Foto: Henrik Henrikson.Det utfördes flera bullerdämpande åtgärder utmed den nya delen av Växthusvägen, och strax före kommungränsen byggdes en ny väganslutning till Astronomivägen. Eftersom marken här är sank och det förekommer många grodor här, så byggdes det flera grodtunnlar, så att djuren inte skulle gå över själva vägen.Nere i det höga gräset kan man här se en av ingångarna till en grodtunnel. Utefter vägen finns långa ledarmar som förhindrar att grodorna tar sig upp till vägbanan. Genom det runda hålet ska grodorna ta sig in under vägen.
Foto: Henrik Henrikson.Den gamla Backluravägen kom en gång i tiden fram här genom skogen. Numera är denna del av Backluravägen bara en gångstig som leder fram till Växthusvägen.
Foto: Henrik Henrikson.Det var den första juni 2017 som den nya leden invigdes. Ingvar A Vänman skrev då på Facebook:
“Försöker bara lugna ner mig och samla mig inför dagens stora händelse här i Hässelby (i gränslandet mot Järfälla) nämligen invigningen av Växthusvägen (kl 11:30). Tidigare (sedan åtminstingen 1976) även benämnd Ormbackaleden. En planeringsperiod på mer än 40 år imponerar fast ännu mer imponerande är att man ändå inte nådde ända fram med projektet. Fastän fin cykelväg parallellt med bilvägen har man (Stockholms kommun) missat anslutande cykelväg från Backlura.”

Växthusvägen har nu blivit 1,6 km lång genom Hässelby villastad, fram till kommungränsen. Sedan fortsätter den 1,3 km in i Järfälla, men det är inte Hässelby, så det får någon annan berätta om.
Foto: Henrik Henrikson.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.