Lövstavägens sträckning genom Hässelby villastad är drygt 3 kilometer. Vägen fick officiellt sitt namn 1965.
Delen Rädisvägen – Sandviksvägen hette först Trädgårdsvägen, sedan Stockholmsvägen och Hässelbyvägen.
Delen Sandviksvägen – Glädjevägen hette tidigare Liljekungsvägen.
Foto: Henrik Henrikson.Denna karta från 1954 visar hur vägarna på den tiden gick genom Hässelby villastad. Vid stadsdelsgränsen längst ner till höger på kartan gick dåvarande Bergslagsvägen över till Hässelbyvägen via en stor provisorisk krök. Hässelbyvägen gick sedan söder om järnvägen fram till järnvägsövergången (i dag korsningen Lövstavägen – Sandviksvägen). Där fick man åka över spåren och kom då in på Liljekungsvägen, som fortsatte västerut. Denna del av vägen gick norr om järnvägen.
Vid kommungränsen gick vägen över i Lövstavägen inne i Järfälla kommun.En karta från 1996 visar hur Lövstavägen går i dag.

Den mellersta delen av Lövstavägen fram till korsningen med Glädjevägen kunde göras färdig först sedan järnvägen till Lövsta och Hässelby Villastads järnvägsstation tagits bort 1970.

Områdets undergrund var delvis så dålig varför vägen i största möjliga utsträckning lades på den befintliga järnvägsbanken.

Eftersom soptransporterna till Lövsta hade övergått till att ske med bil skulle Liljekungsvägen ersättas av nya Lövstavägen med tillräckligt hög kapacitet. Fram till korsningen med Sandviksvägen skulle vägen klara trafik till Hässelby villastad, Järfälla och soptransporterna till Lövsta. Så där fick vägen bli 23 meter bred.
Resten av vägen västerut skulle det bara bli trafik till en mindre del av Hässelby villastad förutom soptransporterna, varför vägen här bara blev 15 meter bred.
Här har jag tagit en bild av den märkliga kröken där dåvarande Bergslagsvägen plötsligt tar slut och provisoriskt leds in till höger fram till den väg som då hette Hässelbyvägen.
Foto: Henrik Henrikson 1965.
Två flygfoton från 1958 och 2004 visar hur Bergslagsvägen leddes över till den smalare Hässelbyvägen.
Den högra bilden visar hur Bergslagsvägen (som numera heter Lövstavägen) har rätats ut. På båda bilderna ser man före detta telestationen som en ljus rektangel mitt i bilden.Denna telestation låg på Lövstavägen 271. Teknikbyggnaden används inte längre, men huset innehåller fortfarande antenner, reservkraftsanläggning, kylfläktar mm.
Fackverksmasten för mobiltelefoni uppfördes 2007.
Foto: Henrik Henrikson 2015.Den före detta telestationen har blivit en populär byggnad att täcka med grafitti av vuxna som beter sig som barn, och inte förstår att man inte ska förstöra andras egendom.
Foto: Henrik Henrikson 2015.På denna karta har jag med blått ritat in stadsdelsgränserna som just här är lite komplicerade. Här börjar Lövstavägen sin sträckning in i Hässelby villastad. Den delen av Lövstavägen som går i Hässelby gård, har jag skrivit om under Hässelby gård.Den villa som låg på Lövstavägen 293 var en av de villor som revs i slutet av 1970-talet.
Markku Kettunen berättade: "Jag flyttade ut från Lövstavägen 293 som sista hyresgäst på adressen hösten 1978 efter fyra års boende. Till vänster bakom huset skymtar dasstaket och till höger uteförådet."
Foto: M Cramér 1983.
Detta hus låg på Lövstavägen 297, mitt i det sammanhängande parkområdet Karl Bondes skog utmed den hårdtrafikerade vägen. Detta hus revs 1979.På Lövstavägen 70 ligger sedan länge en byggvarufirma. 1991 hette firman Brobergs Byggmarknad och 1995 hade firman fått namnet Hässelby Byggmarknad.Numera heter firman på Lövstavägen 70 Beijer Byggmaterial.
Foto: Henrik Henrikson 2019.
På Lövstavägen 80 ligger en elnätsstation, som är byggd på 1970-talet. Nu hösten 2019 genomgår stationen en omfattande renovering.
Foto: Henrik Henrikson 2019.Här är en gammal bild som visar hur det kunde se ut utmed Lövstavägen förr i tiden. Jag tog denna bild 1965. Man kan se den lump- och skrothandel, som låg vid Lövstavägen, i närheten av järnvägsövergången.
Foto: Henrik Henrikson.I höjd med affärscentrumet Åkermyntan går Lövstavägen på en viadukt över en gångväg.
Foto: Henrik Henrikson 2019.
Där finns också Åkermyntans busshållplats. I bakgrunden skymtar bygget av Riddersvikshallen 2015. ”Buss 541 kommer om 3 minuter”.
Foto: Henrik Henrikson.Nu kommer vi till den del av Lövstavägen där Hässelby järnvägsstation tidigare låg. Så här såg det ut 1956. Man ser spåren (som är rivna), gångbron (som är riven) och stationshuset (som är rivet).
Foto: Oscar Norberg.Samma område som det ser ut i dag. Lövstavägen går fram där järnvägsspåren gick förut. Den gamla gångbron gick över strax bortom busskuren på bilden (det finns betongrester av gångbrons fästen kvar ovanför slänten). Stationshuset låg till vänster i träddungens bortre del.
Foto: Henrik Henrikson 2019.Här kan vi se hur Hässelby villastads station såg ut 1924.På denna plankarta från 1981 kan man se att på den tomt där Hässelby villastads station låg (den orange ytan) planerade man att bygga ett parkeringshus och en sopsugcentral. Parkeringshuset skulle också fungera som bullerskydd för bakomliggande bostadshus. Att bostadshusen inte ligger närmare Lövstavägen beror på att det i marken här ligger ledningar för vatten, avlopp och rötslam.Så detta är vad man ersatte det vackra stationshuset med – en sopsugstation.
Mer känslolösa politiker med total förakt för historiska skönhetsvärden än de som planerade detta får man nog leta länge efter.
Foto: Henrik Henrikson 2019.Busshållplats på Lövstavägen för SL-buss 119 och för SJ:s busslinjer 504 och 541. Hållplatsen namn är Glädjevägen. Foto Lars Gustafsson 1965.


Vändslinga för bussar vid kommungränsen 1965. På den tiden hette vägen på Hässelbysidan Liljekungsvägen, och på andra sidan kommungränsen, i Järfälla, hade vägen namnet Lövstavägen.

Anna Nygren berättade: Så här skriver min mamma att hon minns Liljekungsvägen som barn. Hon var född 1914. "På den tiden hette vägen Trädgårdsvägen och var liten och smal med djupa hjulspår. Den gick ända bort ifrån Smedshagen där Hässelby började, ända ner till Lövsta." När mamma skrev Smedshagen menade hon naturligtvis omgivningen precis vid Smedshagstorpet.

Foto: Lars Gustafsson 1965.
Vid gränsstenen 1965 där Stockholms kommungräns gick fram till 1975. Denna gränsmarkering uppfördes så sent som 1962.
För övrigt kan jag nämna att i det hus som skymtar i bakgrunden bodde den flicka som senare blev Gunnar Strängs första hustru. Till höger, dolt bakom träden, låg det hus där Gunnar Strängs föräldrar bodde.
Foto: Lars Gustafsson 1965.1975 införlivades hela Riddersviks och Lövsta egendomar med Stockholm.
Foto: Henrik Henrikson 2019.Vid Lövstavägen år 1965. I förgrunden syns Riddersviks salladsodlingar och den mörka byggnaden i mitten av bilden är snickerifabriken.

Anna Nygren berättade: ”Den ljusa villan till vänster ärvde min mamma efter att morfar hade köpt den. Den gjordes ordning som bostäder åt dem som arbetade i mina föräldrars trädgård. På den tomten hade morfar sedan 1910-talet hyrt en verkstadslokal, där han drev sitt möbelsnickeri, med som mest fem anställda.”

Sussie Wahlberg berättade: ”Där arbetade min farfar och farfars far, Knut och Karl-August Wahlberg.”

Verkstaden är sedan länge riven. Foto: Lars Gustafsson 1965.
Fram till hit går Lövstavägen på den gamla banvallen, men här, i höjd med lokstallet, lämnar vägen banvallen i en skarp S-kurvan för att ansluta till den gamla vägsträckan.
Foto: Henrik Henrikson 2019.På denna delen av Lövstavägen är det inte så mycket bebyggelse. Vägen liknar mest en idyllisk landsväg.
Här kommer Riddersviks gårdsväg i skogsbrynet fram till Lövstavägen. Där går cykelleden Mälardalsleden som sedan följer utmed Lövstavägen.
Foto: Henrik Henrikson 2019.På Lövstavägen 493 ligger den sista kvarlevan av Lövsta sopstation: Lövsta återvinningscentral. Här kan privatpersoner lämna grövre sopor.
Foto: Henrik Henrikson 2019.Hit till Lövsta återvinningscentral kommer en ständig ström med privatbilar, fyllda med bland annat ris, byggbråte och säckar med vissna löv.
Foto: Henrik Henrikson 2019.På Lövstavägen 501 hittar vi den så kallade Svinvillan, som tillhör Lövsta återvinningscentral.
Huset, som egentligen har det lite trevligare namnet Lövstaborg uppfördes som kontorsbyggnad för aktiebolaget Särimner, som under slutet av 1800-talet försökte odla upp grisar med de matrester som följde med soporna innefrån Stockholm. Grisarna mådde inte så bra av att äta från soporna och djuren dog i mängder. Till slut fick företaget lägga ner verksamheten.
Foto: Henrik Henrikson 2019.Sedan hyrdes Lövstaborg som föreningslokal av Hesselby byalag.
Foto: Henrik Henrikson 2018.På rivningstomten som ligger före bilbanan finns i dag bara några upplag av sten och liknande. Här låg tidigare Lövstatvätten
Flygfotot är taget av Svenska Aerobilder 1977.Här tar Lövstavägen tvärt slut. Till vänster går Kyrkhamnsvägen mot Lövstabadet och Kyrkhamn. Till höger går Lövsta koloniväg mot golfbana, brukshundsklubb, koloniträdgårdar och skjutbana.
Foto: Henrik Henrikson 2019.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.