Text: Henrik Henrikson juni 2022


När stadsdelen Hässelby strand planerades i början av 1950-talet, så hade man idéer om att man också skulle placera en nöjespark där.

På detta flygfoto från 1970-talet ser vi hela stadsdelen Hässelby strand. Till vänster syns kraftvärmeverket och till höger ligger Maltesholmsbadet. Och där, i skogsområdet intill badet, fanns det planer att bygga en Folkets Park.
Detta är en kartskiss från Spånga Nyheter 1953. Vi ser hur man tänkte sig att stadsdelen Hässelby strand skulle se ut. Till vänster har vi tunnelbanestationen och centrumet markerat med ett rutnät. Till höger syns Maltesholmsbadet och den planerade folkparken strax intill.

Förslaget om en festplats eller folkpark i Hässelby strand nämndes faktist första gången redan 1947.

I samband med inkorporeringen 1949 föreslog Folketshusföreningen i Spånga att staden skulle anlägga en folkpark vid Mälarstranden. Staden gillade förslaget, och ett område för "festplats" lades in i stadsplanen.

Det har ju sedan tidigare funnits en annan folkpark i Hässelby villastad. Den grundades redan 1904, och även Hässelby strandbad fungerade under dessa år som folkpark, men nu planerade man alltså för ännu en folkpark i Hässelby.

Det var i Hässelby Strands sydöstra hörn, invid Grimstaskogen och Mälaren som stadsplanerarna ville förlägga Spånga nya folkpark. Det skulle bli en stor anläggning med tivoli, dansbanor och diverse andra arrangemang. En av dansbanorna skulle läggas ute i Mälaren och förbindas med stranden genom en lång brygga, likt den populära piren i Brighton vid Englands sydkust.

Stadsfullmäktige klubbade i mars 1953 beslutet att den planerade folkparken skulle förläggas i Hässelby strand, avskilt och ”bullerfritt”.Bilden visar Sven Markelius förslag om bebyggelsen i Hässelby strand från 15 oktober 1952. Inom Hässelby strand föreslog han bland annat en folkpark och en restaurang i Grimstareservatet.

Spånga stora folkpark hade stadsplanerarna tidigare tänkt lägga vid Nälsta gård, men så bestämde man sig för att flytta parken till Mälarstranden i Hässelby. Strax intill låg på den tiden Spångafolkans fritidsgård Karlshamn, som alltså skulle få ytterligare ett stort rekreationscentrum inpå knutarna.I ett förslag om en ändring i stadsplanen för Hässelby strand som Göran Sidenbladh skrev i december 1954 står bland annat: ”I områdets östra del ligger en festplats och ett kafé uppe i en dalgång, som skjuter in i Grimsta-reservatet. Kaféet är så beläget, att det kan hållas öppet hela året, oberoende av folkparken.” Han fortsatte: ”Till området leder Maltesholmsvägen... den slutar i en större parkerings- och vändplats vid entrén till badet. Härifrån leder sedan en smal väg upp till folkparken.”

Bilden är från Expressen 1955 och där har man till höger markerat var friluftsbadet och nöjesparken skulle placeras.I Morgon Tidningen kunde man läsa 22 september 1955:
”Spångafolkan har en fritidsgård, Karlshamn. Den ligger vid Hässelby strand. En folkpark saknas emellertid Spånga. ”Vi ska ordna den saken också så småningom”, säger hr Willas Willén, föreståndare för Spångafolkan. ”Vi har en parkkommitté och ett område – den s.k. Sjöträdgården – som ska planeras. Stan har också givit ett förslagsanslag. Det ska bli en friluftsteater, restaurang och dansbanor. Möjligen kommer också en liten djurpark och barnträdgård. Från den blivande folkparken får man en fin utsikt över Mälaren.”


Detta är ett planförslag från 1955,
där man i detalj lagt in folkparkens olika attraktioner.


Marknadsgatan var på den här tiden en typisk del av en folkpark. Där kunde man köpa souvenirer, hantverk och dricka. Där fanns försäljning av varm korv, sockervadd och våfflor. Så här skulle marknadsgatan i folkparken vid Hässelby strand kunna ha sett ut.
Teckning av Henrik Henrikson.


Även Maltesholmsbadet skulle vara en del
av det planerade nöjesområdet.


En plankarta från 1954. Husen vid Sparrisbacken har fått sin slutliga placering. Man ser badet i mitten (som sedan blev Maltesholmsbadet) och till höger den planerade folkparken.

Maltesholmsvägen kommer från vänster och avslutas i en rejäl parkering norr om badet. Den parkeringen skulle räcka både till badets och folkparkens besökare.

Jag har med gult markerat den planerade vägen från parkeringen till folkparkens entré. I början av vägen kan man se en parkering, som verkar vara avsedd för bussar.

Parken omnämndes i Morgon Tidningen i januari 1958: ”Det ska bli en rejäl folkpark vid Maltesholm i Hässelby strand. Många alternativ har diskuterats, bland annat Hässelby slott. Det blir naturligtvis dansbanor och sedvanliga attraktioner. Man hade tidigare planerat en dansbana på vattnet, men den tanken fick man skrinlägga därför att det skulle bli mycket störande för omgivningen.”Jag tog några bilder när vi gjorde ett besök i området 2022. Vi ville se hur det ser ut idag där folkparken skulle ha legat. Härifrån parkeringen skulle den planerade gångvägen börja och sedan fortsätta fram till folkparkens entré.
Foto: Henrik Henrikson.


Här skulle vägen fortsatt genom skogsterrängen. Till vänster reser sig bergsknallarna och till höger sluttar skogsbacken ner mot badområdet.
Foto: Henrik Henrikson.


Här har vi kommit fram till den relativt plana dalgången där parken skulle placerats. Här någonstans skulle entrén till folkparken ha legat.
Foto: Henrik Henrikson.


Här uppifrån kan man se Maltesholmsbadet skymta mellan träden.
Foto: Henrik Henrikson.


På en karta som visar hur området ser ut idag (2022) kan man se att folkparksområdet fortfarande finns utmärkt som en ljusgrön kil in i Grimstaskogen. En skogsväg går från badet upp genom den tänkta folkparken österut fram till en större skogsväg inne i Grimstaskogen. Jag har markerat den vägen med gult.

Vilket namn skulle parken kunna tänkas ha fått? Folketshusföreningen i Spånga hade på 1950-talet planerat att driva den nya folkparken i egen regi, men de hoppade av, så ordet folkpark hade nog inte varit aktuellt. Maltesholmsparken hade också varit olämpligt. Slottet Maltesholm i Skåne skulle kunna orsaka förväxling. Namnet hade nog blivit Hässelby Nöjespark.

Men nu var ju varken Spånga Folkets hus eller någon annan intresserad av att driva parken, och med åren föll projektet i glömska. 1968 föreslog stadsbyggnadskontoret att området omdisponerades till parkmark — det tilltänkta festplatsbygget kom ju ändå aldrig att realiseras. Folketshusföreningen i Spånga förklarade vid en ny förfrågan att man inte längre hade några ambitioner att anlägga någon folkpark på platsen, så gatukontorets parkavdelning föreslog att området skulle bli allmän parkmark av typ strövområde.Här ser man skogsvägen som går från badet in mellan två träd och vidare uppför slänten och vidare genom den tänkta folkparken (som man kan se på kartan här ovan). Foto: Henrik Henrikson.


Den plana området mellan bergknallarna, där folkparken skulle ligga är idag en snårig skog. Foto: Henrik Henrikson.


Ingen av de storslagna planerna om Hässelby Nöjespark i anslutning till Maltesholmsbadet blev förverkligade. Det enda som byggdes och som fortfarande finns kvar idag är den lilla serveringen vid badet. Alltid något.
Foto: Henrik Henrikson.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.