Hässelby Strands kyrka och församlingsexpedition.
Församlingens huvudkyrka ligger i Hässelby Strands centrum
nära T-banan. "Kyrkan mitt i byn"
.Redan under 1950-talet diskuterade man om var man skulle placera kyrkan till de nya stadsdelarna som höll på att byggas vid Hässelby slott. Skulle kyrkan ligga i Hässelby gårds centrum eller någonstans i Hässelby strand. Bilden visar den tomt i Hässelby strands centrum där sedan kyrkan skulle byggas.
Foto: Henrik Henrikson 1968.Det här är första gången som en kyrka i Hässelby strand omnämns. Vid ett sammanträde med Spånga församlings kyrkoråd den 17 augusti 1954 tog man upp frågan om att man behövde reservera lämplig mark, dels i Hässelby gård, dels i Hässelby strand för kyrkobyggnader och församlingshus.

Då tänkte man att kyrkan i Hässelby strand skulle vara på minst 1200 kvadratmeter (tomten blev sedan 860 kvm, varav kyrkobyggnaden fyller det mesta - 840 kvm).Under en lång tid hade man inte bestämt sig för om det skulle bli en kyrka i Hässelby gård eller i Hässelby strand, eller kanske rentutav någonstans mittemellan. Man enades till slut om ett bygge i strand-stadsdelen. Det långa avståndet till Villastadskyrkan, de alltför trånga lokalerna i Hässelby gårds kapell, expeditionsprovisoriet vid Krikongränd, de snabbt växande konfirmand- och barnkullarna i de nya Hässelbyarna var omständigheter som omsider samverkade till ett ståndpunktstagande i enighetens tecken.

1962 Hässelby blev en självständig församling 1 januari.

Så 1968 var man beredd att börja själva kyrkobygget.Vänstra bilden visar en modell av Hässelby strands centrum, där man ser var man tänkte sig att den nya kyrkan skulle placeras.

Höger bildtext från 1965: ”Tegelprov studeras på byggtomten på Hässelby strandtorg. Fr. v. Byggnadskommitténs ordförande Tor Karlsson, kommittéledamöterna Nils Blänning och Ture Brunell, kyrkoherde Per-Gösta Eriksson och församlingshusets arkitekt J. O. Fuchs.”

Byggnaden uppfördes i rött fasadtegel. Färgnyansen var föremål för ingående debatter och studier och efter åtskilliga provmurningar fastnade kommittén för ett engelskt fasadtegel, som godkänts av Kungliga byggnadsstyrelsen.Byggplatsen den 21 november 1968. Kyrkoherde Per-Gösta Eriksson talar på Maltesholmstorget.

Tidningen Västerort skrev 27 november 1968:
”Novemberdimman hängde som en blöt disktrasa över Hässelby strandtorg, men där sågs ändå idel glada ansikten. De församlingsbor som samlats hade också anledning att vara glada: efter sju sorger och åtta bedrövelser var det äntligen dags att sätta borrmaskinerna i berget för att spränga grunden till det efterlängtade församlingshuset. Byggnadsnämndens ordförande, kyrkoherde Per-Gösta Eriksson, tog första spadtaget. Han sade: ”Med obeskrivlig glädje har vi samlats här i dag till byggstarten för församlingshuset i Hässelby strand. Efter många år av svikna förhoppningar och förnyade ansträngningar har det nu äntligen lyckats och efter ovisshet in i det sista blivit möjligt att sätta byggnadsverket i gång. Det fanns dock från början i denna stadsdel – till skillnad från Hässelby församlings övriga två stadsdelar – en tomt för en kyrklig byggnad reserverad i stadsplanen. Man hade till yttermera visso givit kvarteret ett meningsfullt och löftesrikt namn, nämligen Evangeliet, som ju bokstavligen betyder det goda och glada budskapet.”
Foto: Ingemar Nyström.Vänster: Den blivande kyrkan har markerats i Hässelby strands centrum. Bild ur tidningen Västerort.

Höger: Bygget har kommit igång. Här håller man på med trappan i entrén. Foto: Lennart Bohlin.Den ursprungliga ritningen ändrades flera gånger eftersom behovet av lokaler skiftade. Genom utvidgat sprängningsarbete hade en hel källarvåning erhållits och församlingshusets totala yta blev 2 000 kvm. Därmed fick man stora möjligheter för en omfattande ungdomsverksamhet.
Foto: Henrik Henrikson 1969.Bakom de höga planken mitt i Hässelby strands gamla centrum växte den nya kyrkan fram.
Foto: Henrik Henrikson 1969.De båda klockorna i tornet väger 500 respektive 300 kilo och är i tonlägena "a" och "c". Den ena med inskriptionen "Kommen för Herren med tacksamhet gamla och unga..." och den andra ”Kommen med fröjd av vår Fader av hjärtat lovsjunga”. Vänstra bilden visar en av klockorna.

Höger bild är från invigningen av kyrkan. I täten går kyrkorådets ordförande Bengt Skoglund och kyrkovärden Nils Bränning, sist kontraktsprosten Bengt Collste och biskop Helge Ljungberg.

Lördagen före 4:e advent 1970 kl. 18 intågade invigningsprocessionen i Hässelby strands nya kyrksal. Sedan klockorna ringt samman för första gången förrättade biskop Helge Ljungberg invigningen i samband med en högtidsgudstjänst på lördagskvällen.Arkitekt var Hans Fuchs, Södertälje. Han lyckades mycket bra med sin lösning, där den bärande idén är entréerna i varsitt hörn och en hall som naturligt och praktiskt förenar byggnadens två huvudplan.

När församlingshuset stod färdigt tyckte man att den ursprungliga benämningen ”Församlingshus med kyrkorum” knappast längre var adekvat. Det hade ju blivit en riktig kyrka, visserligen med bara 108 bänkplatser, men för övrigt ganska imponerande dimensioner. Takhöjden till exempel var ju över 6 meter.En konfirmationsgrupp från något av de första åren
i den nybyggda kyrkan.Våren 1986 invigdes altarkonsten i Hässelby strands kyrka. Skulptören Bertil Berggren Askenström hade arbetat i över tre år med aluminiumrelieferna. Kyrkan höll stängt i en hel månad vid monteringen av allkonstverket, som heter ”Varde ljus” och består av 35 silverglänsande reliefer.
Där finns människolika figurer och mellanrummet mellan relieferna bildar ett kors, men det finns ingen Jesusbild i konstverket.
"Nej", sade konstnären bestämt, "det skall inte vara några traditioner här. Jag vill ge en vidare världsbild och gudsbild. Det här skall passa nutidsmänniskan, och senare framtidsmänniskan."

Den högra bilden visar själva invigningen av altarkonstverket, där biskopen Krister Stendahl och skulptören tillsammans går i kyrkans mittgång.Fasadmaterialet blev rött tegel. Pelare, takkanter, tak över kyrkport och väggskärmar vid yttertrappor utfördes i naturbetong.
Fotograf: Henrik Henrikson.Så drog kranar och andra maskiner in i kyrkorummet 2006. Det var firman Grönlund som monterade upp den nya orgeln i Hässelby strands kyrka.Till vänster: Orgeln, byggd av Grönlunds orgelbyggeri i Gamlestad, under själva monteringen.
Foto: Grönlunds.

Högra bilden: Orgeln färdiginstallerad. Den invigdes 14 oktober 2006.
Foto: Henrik Henrikson.I det ursprungliga centrumet i Hässelby strand låg kyrkan lite i skymundan, där inne bakom affärsbyggnaderna.
Foto: Henrik Henrikson.Trapphuset mitt i byggnaden. Entréhallen, som går genom två våningar, står i öppen förbindelse med övre hallen, samlingssal och sakristia och med nedre hallen samt i detta etage befintliga utrymmen för konfirmander, studie- och hobbyarbete.

För mer bullersam ungdomsverksamhet finns lokaler i källarvåningen, även där grupperade kring en hall som samtidigt kan användas för t.ex. bordtennis.

Här ser vi trappan. Ljuset flödar genom väldiga fönsterväggar i den luftiga entréhallen. Man kan se affärerna i det gamla centrumet utanför fönstren.
Foto: Henrik Henrikson.Den stora hallen på övervåningen. I hallar och trappor användes natursten. Stor vikt hade lagts vid att göra miljön ombonat hemtrevlig och samtidigt luftigt ljus.
Foto: Henrik Henrikson.Samlingssalen med plats för 150 personer.

Kyrkoherde Per-Gösta Eriksson sade vid ett tillfälle: ”I denna stora sal, som rymmer mer folk än kyrkorummet, skall alla livsyttringar, som kan kallas kultiverande och positivt inspirerande, ha fritt spelrum – konst, teater, litteratur, musik och annat mera.”

I början hade man lagt in en heltäckande matta, men den togs senare bort. Här ser vi Hässelby hembygdsförening förbereda för ett årsmöte.
Foto: Henrik Henrikson.Kyrkan och det gamla centrumet sett uppifrån Medsolsbacken.
Foto: Henrik Henrikson.Kyrkorummet. Ett tungt allvar, men också en trygg kraft präglar de flestas upplevelse av kyrkans interiör, något av "Vår Gud är oss en väldig borg". Kontraktsprosten Bengt Collste beskrev platsen som ett kyrkorum med ”värme och harmoni, ett vindskydd och en kraftcentral för andakt och högtid i en miljö som är fylld av brusande liv.”
Foto: Henrik Henrikson.Omkring 2014 öppnade kyrkan en liten butik i centrumet med Second handförsäljning. Butiken hette Tant Grön. Efter något år, när man skulle riva butikshuset, så flyttade Tant Grön in i provisoriska lokaler inne i kyrkans övervåning.
Foto: Henrik Henrikson.Kyrkan sedd nerifrån trappan. Exteriörens bärande motiv är fönsterpelarna i mörk betong, som genom sin utformning och upprepning dominerar och samtidigt kontrasterar mot byggnadens massiva hörn samt kyrkfasadens och tornbyggnadens slutna tegelytor.
Foto: Henrik Henrikson.Hässelby strands sjöscoutkår upplever lite av stundens högtidlighet
under en ceremoni 2015.Luciatåget december 2016, då barnen sjöng inför en fullsatt kyrka.
Foto: Christian Appelsved.Under sommaren 2017 sanerade man Hässelby strands kyrka från den PCB som fanns i byggnaden. När kyrkan byggdes var det vanligt att man använde fogmassor som innehöll PCB, ett ämne som senare visade sig vara hälsofarligt och därför förbjöds.

Därför var kyrkan stängd hela den sommaren. Under den tiden flyttade all verksamhet tillfälligt över till Hässelby villastads kyrka.
Foto: Henrik Henrikson.

Höger bild: Renoveringsarbeten i den stora trappan. Foto: Robert. T.Omkring 2014 revs alla de gamla affärsbyggnaderna i Hässelby strands centrum. Man skulle bygga ett nytt, luftigare centru. Endast kyrkan skulle få stå kvar.
Foto: Henrik Henrikson.Under flera år arbetade maskinerna med att demolera affärscentrumet i kyrkans närhet.
Foto: Henrik Henrikson.Under de mångåriga rivningsarbetena fungerade kyrkan som en lugn oas mitt i all kaos.
Foto: Henrik Henrikson.En suggestiv bild av rivningsarbetena då det stundtals kunde vara svårt att komma fram till kyrkan.
Foto: Henrik Henrikson.Under många år var Peter Streling präst i Hässelby strands kyrka. År 2020 var det dags för honom att gå i pension och den 30 augusti avtackades han med en gudstjänst i kyrkan.
Foto: Robert T.Det nya Hässelby strand centrum har nu vuxit upp runt kyrkan. Denna bild visar de kyliga vintervindar som ibland yr runt kyrkans knutar.
Foto: Henrik Henrikson.Det nya centrumet i Hässelby strand öppnar upp framför kyrkan, så att den mer kommer till sin rätt.

På senaste tiden har församlingen haft problem med sin ekonomi. Det är kostsamt att driva både Hässelby villastads och Hässelby strands kyrka. En orsak är att folk går ur statskyrkan i större utsträckning nu än förr. Numera kan man se på skattsedeln vad kyrkskatten kostar, och då ligger det nära till hands att man stryker den skatten, genom att gå ur kyrkan. Och på så vis sjunker intäkterna radikalt för Hässelby församling. Därför har man numera ingen gudstjänst i villastadskyrkan, bara i strandkyrkan.

Det förklarar också varför kyrkan inte ansåg sig kunna stå för driften av en vattendamm med fontän på torget i det nya affärscentrumet i Hässelby strand. Detta hade man nämligen planerat när centrumet byggdes om, men när kyrkan backade ur, så blev det ingen fontän, utan en boulebana istället.
Foto: Henrik Henrikson.Nu har det nya Hässelby strand centrum växt upp och grupperat sig på ett harmoniskt sätt runt kyrkan. Nu har kyrkobyggnaden äntligen kommit på plats i sin nya omgivning. Fint.
Foto: Henrik Henrikson.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.