Bergslagsplan
Text: Henrik Henrikson
Foto (utom flygfoto): Henrik Henrikson
skrivet februari 2016

Bergslagsplan är en stor cirkulationsplats just vid korsningen mellan stadsdelarna Hässelby, Vinsta, Grimsta och Vällingby.
Här möts flera stora vägar, Lövstavägen, Bergslagsvägen samt lokalgator mot Hässelby och Vällingby.

Bergslagsplan är en rondell med en diameter av 80 meter och den anlades 1958. Namnet Bergslagsplan hänsyftar till Bergslagsvägen.
Detta är ett flygfoto från 1961. Man kan bland annat se att på den tiden leddes, av någon anledning, cykeltrafiken ut i biltrafiken
just i själva rondellen för att sedan åter gå in på en egen cykelbana på andra sidan rondellen.

Här kan man se att en tårtbit av Bergslagsplan tillhör Hässelby gård. Resten av rondellen delas av Vinsta, Vällingby och Grimsta.
Denna bild tog jag 1967 när alla vägar och gator i Sverige förbereddes inför den stundande omläggningen till högertrafik.
Här sätter man upp nya vägskyltar på Bergslagsplan. I bakgrunden till höger kan man se skyltar som fortfarande är för vänstertrafik.
Skyltfloran skiftar från år till år.
Dessa från Bergslagsplan är från 2003.
Ibland kallas Bergslagsplan i folkmun för Hässelbyrondellen,
kanske som en motvikt till nästa rondell in mot stan som heter Vällingbyrondellen.
Bergslagsplan är en av de platser som kartläggs noga beträffande trafikolyckor.
Det är en stor och komplex trafikplats med många in- och utfarter.
Bergslagsplan är en av de mest olycksdrabbade platserna på vägsträckan mellan Ulvsundaplan och Hjulstakorset.

Råcksta Träsk har mycket höga halter av tungmetaller. Tillrinningen till sjön består huvudsakligen av dagvatten.
Därför anlade man 2009 en reningsanläggning vid Bergslagsplan. Den består av tre sedimentationsdammar.
Till dessa dammarna pumpas det smutsiga dagvattnet från Vinsta företagsområde, delar av Hässelby och Lövstavägen.
Efter rening i anläggningen återförs sedan dagvattnet till dagvattenledningen som sedan mynnar ut i Råcksta Träsk.
Efter ett antal år ska man utvärdera om vattnet i Råcksta träsk blivit bättre.

På denna flygbild, som är från norr, kan ser man Bergslagsplans rondell till vänster och Hässelby slott uppe till höger.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.