Vinsta gård ligger vid Vinstavägen 101, alldeles där den vägen ansluter till Bergslagsvägen. Gården är en äldre parstuga som har blivit på- och tillbyggd, omgiven av gröna ytor, höga askar och fruktträd, endast ett stenkast från Vinstas moderna bostadsbebyggelse.

Byggnadens nuvarande karaktär tog form någon gång under 1800-talets andra kvartal. Gården var ursprungligen en av tre som utgjorde Vinsta by. Av ägarna till Vinsta är onekligen Svante Stensson Sture (1517-67) den mest kände. Han var son till riksföreståndaren Sten Sture d.y. och var en av dem som misstänktes för att fika efter kronan, sedan den danske Kristian blivit störtad.
Foto: Henrik Henrikson.
Pennteckning av Otto Henrik Wallgren 1847. Man ser Vinsta gård långt därborta över ängarna. Originalet finns i Uppsala Universitets bibliotek. Vinstas huvudbyggnad består av två våningar, en tillbyggd kammare och takkupor i takfallet.

Framför huset skymtar skissen av två träd vilka sannolikt är de två askarna som finns kvar än idag. Askarnas placering och ålder markerar bruket av vårdträd. Sådana placerades ofta framför huset på gårdsplanen, eller på var sida om grinden. Om det stod ett par askar vid grinden ansågs det att ormar inte kunde ta sig in på gården. Vårdträden hamlades för utfordring av gårdens djur och hade därmed även en funktionell användning.
Byggnaden på teckningen framstår som typisk för den tidens mangårdsbyggnader vid enklare bondgårdar.

Alldeles intill Vinsta gård hittade man 1963 en gravplats som visade att det bodde folk i det här området för 2400 år sedan. Det var i slutet av bronsåldern.

Framåt 1600-talet fanns det tre gårdar i Vinsta: Norrgården, Mellangården och Upgården.
Riksrådet Carl Bonde började på 1600-talet köpa upp mark för att kunna bygga det gods som numera är Hässelby slott. Då bytte han till sig hela Vinsta av grevinnan Ebba Leijonhufvud den 9 juli 1638. Så från det datumet är Vinsta en del av Hässelby.

Det byteskontraktet börjar:
”Jagh Ebba Leijonhufwudh Boren Greffwinna aff Radzborgh, Frijherrinna till Gräffsnäs Fru till Kiegglaholm, Öreboholm, Ingridtz och Ekebyhoff etc. Giör her med allom them thet wederbör, och thetta mit öpne Breff händher att förekomma witterligit. Att iag af wälberådde mode och godh wilia, Så och med nine käre Barns goda ja och samtyckie, Haffwer ingådt och belofwat ett Lagligitt Jourdeskiffte med Hennes Kongl. May:ts wår aldra nådigste Drothnings Troo Man Rickz och Cammar Råådh den edle och wälborne Her Carll Bonde till Bordsiö och Espelunda, I så måtto; Att iag wälb:te Her Carll Bonde till ett fast och oryggeligit byte updragith hafwer dessa efterskrefne mijne faste arffwegodtz, som ähro uthj Upland, Solltuna Häradt och Sponga sockn belegne, Nämblige, Windestad Trij hella hemman...”
Sockenkarta 1850. Vinsta gårds markområden var större än huvudgården Hässelbys mark. Jag har med rött markerat det område som tillhörde Vinsta gård.

De tre hemmanen i byn beboddes år 1689 av Bengt Olofsson, Erik Persson och Erik Torkelsson. Antagligen kallades de redan då norrgården, mellangården och uppgården eller södergården.

Husen fick 1689 följande bedömningar:
A.”Gården hafwer han wähl bygdt ”.
B. ”En stuga i Gården, dhe andra huusen i Mangården så wäl som Ladugården swars goda. ”
C. ”I Mangården 2 behåldna stugur, men Bodarna något gambla, kunna stå i några åhr ähn, allenast dhe blifwa wäll håldne medh taak. ”
Karta från 1861. Vinsta gård (”Windesta”) syns upptill och Hesselby i nedre delen av bilden.

1803 utarrenderades Vinsta på 25 år till en inspektor på Hässelby som hette Anders Möller. Gårdens byggnader var i mycket bristfälligt skick, och han blev ålagd att så snart som möjligt bygga en ny ladugård under sin arrendetid.

Men Anders Möller hade lite svårt att få saker och ting gjorda. Han lyckades aldrig ens påbörja bygget. Med tiden blev han alltmer efter i sina uppgifter på gården och efter några år kunde han inte ens betala den årliga arrendeavgiften. Situationen blev alltmer ohållbar och till slut rymde han från gård och hem.

1811 efterlyste man honom. Hans borgensmän tog hand om boet, och hans hustru Margareta Möller tvingades återlämna gården till jordägaren.

Till en av sina borgensmän, arrendatorn Boström, efterlämnade Möller ett brev med följande text:
”Boström, wördade vän! Ingen, icke jag sjelf har kunnat tänkt det steg jag genom nöd nu nödgas taga och tagit. Men heldre än att gå som ett spektakel för allas smädelser och löje –jag flyr, men hvart – vet jag ej; mina resurser äro uttömda och ingen Credit.
Wördade älskade bror! bestyr om mitt hus, som min vän och fader för min hulda hustru och fattiga men kära barn. Mitt läge gör, att jag icke mer eger någon redig tanke.
Jag har welat skrifva till min hustru,men det är mig omöjel., ty jag föll af stolen; finns ett helfvete, så tror jag, jag känner dess qual.
Min plan är att hon (mamma) får sälja eller pantsätta sitt silfver, för att genast få Contant till arrendet, at hon blir vid stället; hon får genast lägga in och begära boskillnad och låta Creditorer taga resten. Brolin har contractet och han är god; min mening är at han eller Bror lagar att hon får antingen hälftenbrukare eller bonde, som betal. cirka 400 dal. årligen och hon med barn får bo på stället och hvarutaf Brolin kan småningom göra sig betald; har Leczinskii ömhet, så wägras ej detta och kan ej, då arrendet blir godtgjordt, ty han är endast ond på mig och ej på min hustru.
Gustaf får ge sig i salmakarlära om han will; han får min ek-birau, nyckeln ligger bakom; Otto behåller min fiolin; får jag ej annat föda mig med, tar jag murslefven; hwad jag kan förtjena utom mitt nödtorft, skal det okänd skickas dem.
Min bror! du har hjerta, låt dig råda, jag skall ropa Guds välsignelse öfver Eder alla. Jag är olyckligast; trösta mina alla. O! du allwise du goda nådige Fader och gud, styrk min hustru och lätt henne halva, så att, om jag öfvervinner detta, vi få i tiden se hvarandra ännu.
Jag kan endast få i sinnom tid underrättelse om de mina i Stockh:s påst tidningar---lätt ej lysa efter mig.
Din olyckelige A. Möller.
Jag är dubbelt olycklig som ej kan skrifva nu ett ord till min hustru el. barn; helsa och trösta dem. Gud förbarme sig öfver dem i Jesu namn. Redel. Boström — jag kan aldrig få någon tröst icke eller någon glad dag mer.”
När Anders Möller 1811 flydde från Vinsta utarrenderades gården till inspektoren Peter Engström. Han var sjuk och helt oförmögen att sköta en gård, så kontraktet överfördes ganska så snart till Carl Erik Jansson, men han avled bara en kort tid därefter.

Vinsta övertogs då av skräddarmästaren Pehr Åbergh från Stockholm. Han skulle bland annat under de första 15 åren leverera 30 tunnor säd och under de 15 sista 40 tunnor, hälften råg och hälften korn, varje år till Hässelby. För övrigt bestämdes, att eftersom boningshuset var i mycket bristfälligt skick, skulle arrendatorn på egen bekostnad under de första 10 åren bygga ett nytt hus med två våningar.
Åbergh begärde under två år att få slippa bygga ett nytt hus, och det medgavs, mot det att han reparerade det gamla boningshuset.
Pehr Åbergh fick till slut nog av det tunga arbetet och överlät gården till banco-kamreraren C. Huldt, men problemen fortsatte.
C. Huldt brydde sig inte det minsta om att följa något avtal. Han vägrade att betala arrendet. Han rev hus utan att uppföra nya, sålde gröda och inventarier och ”fordrade för arrendets avträdande skadestånd samt ersättning för förment byggnad och uppodling”.
Då vräktes han från gården, och detta verkställdes den 7 april 1855. Kronolänsman med två män kom och handgripligen verkställde vräkningen. De bar ut alla möbler ur huset och ställde dem på gården utanför, alla djuren släpptes fria, och nycklarna lämnades över till en inspektor P. H. Hydman.

Men nu verkade man ha fått nog. Det verkade inte som om det gick att få tag i dugligt folk att ta hand om gården. Vinstas jordbruk arrenderades inte längre ut. Jordbruket lades under Hässelby säteri och endast själva gårdshuset hyrdes ut.

Målningen är av dekorationsmålare Johan Fredrik Isberg 1896. Tillbyggnaden som man ser på bilden vid gaveln är ett växthus med glastak.
Karta från 1867.

Tommy Matsson berättade:
”Min mormor berättade att hon växte upp på Vinsta gård, född Ekholm och gift Sandberg. Hennes mamma och pappa arrenderade Vinsta gård i slutet på 1800-talet. I huset finns det bilder av dem. Min mormorsmor kallades för madam Ekholm och förmodligen berodde detta på att hon var torgmadam på Kornhalmstorg. Det sägs att man drog grönsaker som man odlade på gården ner till Kanan bakom Hässelby slott och därifrån rodde man in till Stockholm. Mormorsmor lär också ha gjort dagsverken åt greve Bonde på Hässelby slott.”
Manbyggnaden i Vinsta torde att döma av snickeridetaljer, ugn och spisar, beslag och en målad dörr i övre våningen stamma från 1700-talets början.
Vid mitten av 1800-talet byggdes huset om för att kunna ge plats åt ett flertal smålägenheter.

Byggnaden är av parstugutyp.Att köket fått en egen ingång på gavelsidan anses tyda på sydliga inflytelser. År 1900 bodde här jordbruksarbetare Anders Gustaf Vilhelm Andersson (f 1857) med hustrun Sofia och deras son Albin.
En bild av Vinsta gårds lada. Foto: Sam Selling.I ett brandförsäkringsbrev som upprättades 9 oktober 1922 finns denna karta som visar de tre byggnaderna i Vinsta gård som blev brandförsäkrade. Även de två brunnarna öster och väster om gården är utsatta.

Nr 1 är stora boningshuset, det enda huset som står kvar än idag. Där fanns en eldstad.
Nr 2 är ett mindre boningshus, av trä, tegeltak och en eldstad.
Nr 3 är visthus och vedbod, utan eldstad.
Nr 4 är ett växthus med grästak och bristfällig eldstad med värmekanal. Som vi har sett på en tidigare bild, så hade detta växthus från början glastak. Den byggnaden revs strax efter att denna försäkring upprättades.
Vinsta på 1940-talet. Teckning av Henrik Henrikson. Under Vinsta hörde ett antal torp och lägenheter, så som Bergtorp, Lugnet, Kalvudden, Markvik, Smedshagen, Björnboda, Daltorp, Ivarskärr, Johannelund, Nytorp, Vilan och Plaisiren.Byggnaden är av en parstugutyp som har tillbyggts med en framkammare på den södra gaveln.
Parstugan bestod traditionellt av två huvudrum, symmetriskt ordnade på var sida om en förstuga i husets mitt.
I Vinsta gård fanns även en mellankammare bakom förstugan, vilket var vanligt förekommande.

Parstugorna var traditionellt uppförda i en våning, först under första halvan av 1800-talet blev det vanligare att bygga på dem med en andra våning och möjligtvis är det vad som skett på Vinsta gård.
Parstugan som byggnadstyp var ursprungligen ett enfamiljshus, och den tillbyggnad vi ser i Vinsta gård vittnar om ett växande behov av fler bostäder. Även byggnadens andra våning, som sedan tidigt 1800-tal var inredd med fyra bostadsrum, visar hur huset använts som flerbostadshus.
Det gamla köket. Under 1970-talets renovering revs garderoben och skafferiet längs den östra väggen och en mindre fönsteröppning sattes igen. Före renoveringen var den murade spisen försedd med en rikt dekorerad järnspis från Bolinder, men den var i ett mycket eftersatt skick.Vinsta gård österifrån. Detta var innan omgivningarna bebyggdes med radhus och industribyggnader. Målning av Bengt Blomgren. Han målade den när han var 19 år 1947.Dispositionsplan över södra Spånga 1946. Spånga och Hässelby är på väg att inkorporeras med Stockholm, och man börjar planera hur man ska bygga i området. Hässelby slott och Vinsta gård är markerade med rött. Man kan se att på det öppna fältet söder om Vinsta gård hade man planerat ett helikopterlandningsfält. Industriområdet i Johannelund är markerat på bilden och man kan se att man på den här tiden satsade på järnvägsförbindelser till alla industrier.Tre bilder från 1953 med utsikten ut över gärdena och gården Vinsta på andra sidan i skogsbrynet. Fotograf: Nils Forsberg. På tredje bilden sitter Per Olov Bilton med sin syster. Vinstas lada syns i bakgrunden.På 1950-talet började bebyggelsen i Vällingbyområdet tränga sig allt närmare Vinsta gård.
I augusti 1954 kunde man se denna bild i Expressen med texten:
”Historiskt möte ute på Vinsta gärde. Drabantstaden Vällingby med grävskopor, lyftkranar och stålskelett bryter in i bondelandskapet och gamla Spångas villaidyll. Ännu står dock Vinsta gårds vackra gamla mangårdslänga kvar som effektfull kontrast mot 92 egnahemsbyggares radhusby på andra sidan gärdet.”År 1769 omnämnes att Vinsta Oppgård hade en särskild bagarstuga för gårdens brödbakning. I bagarstugans övervåning låg en drängkammare. Denna stuga användes mot slutet som tvättstuga.
Foto: Henrik Henrikson 1967.Vinsta gård fotograferad från olika håll på 1960-talet,
tre bilder av Arne Wunderlich.På 1950-talet arrenderade Anders Karlsson gården på Vinsta, och när han blev pensionär flyttade han in i en lägenhet i den nybyggda stadsdelen Hässelby gård. Detta urklipp i tidningen Västerort visar att han fortsatte att ha en liten odling intill Vinstagården. Anders Karlsson var den sista arrendatorn, men efter honom bodde ett par hyresgäster på Vinsta.Karl O. Andersson och hans maka Elvira var de sista hyresgästerna på Vinsta gård.

Siv Lindén berättade:
”Karl och Elvira var min morfar och mormor. Karl brukade kallas Vinsta-Kalle.”

Anita Ericsson berättade:
”Mina morföräldrar Elvira och Karl Andersson var de sista som drev jordbruk på Vinsta Gård. Från 1920 till mitten av 60-talet.”

Britten Westerlundberättade:
”Å min mormor hyrde övervåningen, av Andersson. Har så fina minnen därifrån.”

Efter att Karl Andersson flyttade från Vinsta 1963 stod huset öde och obebott, vilket aldrig är bra för en byggnad. Det är inte bara fukt och skadeinsekter som förstör gamla hus. Man riskerar också vandalisering om fastigheten får stå obebodd längre tid.
Tidningsurklippet är från Västerort 1967.
En bild av Vinsta gård från öster. Foto: Gerd Fogde 1964.Under hela 1960-talet stod byggnaderna tomma och övergivna. Fönstren var igenspikade och dörrarna låsta. Husen förföll.En av dubbeldörrarna från Vinsta. Man kan se att dörren tidigare suttit i en bredare öppning. Foto av B. Englund.
Teckningen är från Dagens Nyheter.Denna bild är från januari 1966. Uthuset började likna en ruin.
Foto: G. Fredriksson.Några vedspisar från Vinsta gård så som det såg ut 1968. Den vänstra bilden visar köket innan renoveringen 1970. Spisen var försedd med en gjutjärnsspis från Bolinder och till vänster i bild skymtar en pärlspontsklädd vägg mot ett f d skafferi och garderob. Mellan bjälkarna är taket klätt av pärlspont, likt idag. Foto: M. Cramér.Den vänstra bilden visar en av dörrarna på Vinsta med ett måleri. Dörrblad och foder är dekorativt målade med en landskapsbild i mörka nyanser av grön och brun. Dörren har ett gångjärn av bockhornsmodell av 1700-talstyp. Kakelugnen är från senare delen av 1800-talet.Brygghuset från söder januari 1968. Det vänstra huset användes även som bagarstuga och hönshus vissa tider, och på övervåningen hade en dräng sitt rum.
Foto: G. Fredriksson.Sommaren 1969 var det dags att riva det gamla uthuset. Denna bild återfanns i Västerort med bildtexten ”Hur kan det vara någon affär att rusta upp den här fallfärdiga träkåken?”Det gamla uthuset, Vinsta bagarstuga, revs 1969. Officiellt revs huset för att man skulle bredda Vinstavägen, som stryker intill gården. Men om man noga studerar flygbilder så ser man att breddningen av Vinstavägen inte på något vis berörde detta hus. Byggnaden var helt enkelt förfallen, och det var därför man ville riva den. Då var det skönt att ha ett vägbygge att skylla på, än att erkänna att man inte hade någon lust att rusta upp den gamla bagarstugan.
Foto: Lars Johansson.Ytterligare tre bilder från rivningen 1969. Det gick rykten om att timret från rivningen skulle ha transporterats till Södermalm, där man sedan skulle ha byggt upp huset. Stämde det?
Efter lite letande hittade jag den gamla bagarstugan på Ludvigsbergsgatan på Södermalm, uppförd inne på en tomt. Foto: Lars Johansson.Den 10 maj 2004 gjorde jag ett besök hos skulptören och målaren Big Britt Almström som hade en tomt på Ludvigsbergsgatan 10 inne på Söder.

Big Britt visade mig runt. Alla bonzai-träd gjorde mig mycket intresserad, men det var det lilla huset på bakgården som var mitt ärende. Jag tog flera fotografier. Det var en hänförande utsikt med stadshuset i bakgrunden.

Big Britt berättade för mig hur det gick till när bagarstugan flyttades hit från Vinsta. 1969 skulle husen på Ludvigsbergsgatan 10 renoveras. Man lovade då att uppföra ett nytt litet hus som Big skulle kunna använda som ateljé. Det fanns en plats på tomten där en länga med utedass stått tidigare. Där skulle det nya huset placeras.
Man kom med bagarstugan från Vinsta i form av en stor trave stockar. De lades i en hög på marken med en presenning över. Vintern gick och på våren tog man bort presenningen och fann att så gott som allt virket ruttnat. Det fanns i praktiken inget som gick att använda.
I en hast fick man ordna fram andra stockar. Man hittade en stuga i Småland som man rev och fraktade upp till Stockholm. De stockarna var nu alldeles för långa så man fick kapa till dem.
En arkitekt ritade om huset. Bland annat spegelvände han husets framsida så att dörren hamnade lämpligare i förhållande till den stentrappa i trädgården som ledde fram till huset.
Inne i bagarhuset hade det tidigare varit två våningar, men övervåningens golv togs till hälften bort så att det i bottenvåningen bildades ett rum med extra högt i tak. Det fick bli den nya ateljén.
Jag påpekade att det inte verkade vara speciellt ljust därinne, och Big höll med mig. Hon berättade att hon fick ha takbelysningen tänd även på somrarna.
Foto: Henrik Henrikson.
Så egentligen är det tyvärr inte mycket som är kvar av den gamla bagarstugan från Vinsta, förutom utseendet och några detaljer, men den ligger i alla fall vackert där i den lilla trädgården uppe på Söder, och den har en hänförande utsikt med stadshuset i bakgrunden.
Foto: Henrik Henrikson.Åter till gården ute i Vinsta:

Lasse Öhrlund berättade:
”När jag växte upp i Spånga på 50/60-talet så fanns det en man med häst och kärra som körde åt Stockholm stads parkförvaltning. Gubben, som kallades Dittan, och hästen bodde på Vinsta gård.
Antagligen bodde han i den gamla Bagarstugan som flyttades till Södermalm när Vinstavägen breddades.
Min farsa som var åkare och kände Dittan berättade att han var lite förståndshandikappad vilket utnyttjades enormt av ägaren till hästen. Han fick tex. betalt i kopparpengar varje vecka och tyckte då att han fick en jättelön. Han stannade varje dag utanför konsumaffären på Vinstavägen för att handla en matbit o en pilsner, ibland fick även hästen smaka pilsner vilket vi ungar tyckte var jättekul.
Jag känner igen kärran på bilden, den fick man ibland åka i.”

En artikel i Västerort juni 1966:
”Fastighetskontoret vill nästa år rusta upp den kulturhistoriskt intressanta 1600-talsgården Vinsta. Vinsta gård kommer med all sannolikhet att upplåtas för Spånga-Hässelby hemvärn.”

Spånga kyrkoråd tyckte våren 1967 att Vinsta gård skulle passa utmärkt till kyrkoherdeboställe när Vällingby så småningom skulle bli egen församling.
Foto: Henrik Henrikson.
Några bilder från ett reportage i Västerort februari 1970.
"Vänster bild visar den gamla kakelugnen i Vinsta gårds övervåning. Här står vice hemvärnschefen Arne Spång och murarbasen Gustav Karlsson. De kommer överens om att kakelugnen behöver renoveras.
Höger bild visar en kaffepaus i renoveringsjobbet på Vinsta. Kring den öppna spisen ses från vänster Arne Spång med hunden Jammie, målarbasen Bengt Algotsson, murarbasen Gustav Karlsson och snickarbasen Erik Rydström."Spånga-Hässelby hemvärnsblad 1984. Man kan se att en teckning av Vinsta gård pryder hemvärnsbladet.
"
Den alldeles nyrenoverade 1600-talsgården Vinsta, som renoverats av fastighetskontoret och Spånga-Hässelby hemvärn i samarbete, invigdes som ”försvarsboställe” söndagen 24 maj 1970 av rikshemvärnschefen, generalmajor K. G. Brandberg.
3000 arbetstimmar hade hemvärnsmännen i Spånga-Hässelby lagt ned under vintern och våren på att ställa i ordning den svårt förfallna 1600-talsgården Vinsta. Arbetsinsatsern, som utförts frivilligt, värderas i pengar till lågt räknat 60.000 kr.
Största rummet har blivit ”Storstugan”, och här skulle 60-talet personer kunna bänka sig till måltid och väl 100-talet till stämmor och möten.
”Jaktsalongen” var ett intimt samlingsrum för mindre sammankomster och rådsöverläggningar. Det har möblerats med 12 sköna fåtöljer.
Fastigheten inrymmer i övrigt hemvärnsområdets expedition och en köksavdelning samt ett par mindre rum."

Fram till 2004 disponerades gården av bl a Spånga-Hässelby hemvärnskår, Försvarsutbildarna (FBU), Lottakåren, Röda korset, Bilkåristerna, Spånga skytteförening och en brukshundsklubb.
Ett julkort från 1991, ritat av Stig Svensson.Från 1 juli 2004 disponerade Vinsta Scoutkår gården. Vinsta gård hyrdes även ut för andra sammankomster.

I december 2010 hyrde föreningen Fria Nationalister gården till din julfest. Scouterna hade ingen aning om att det var en nynazistisk organisation och hyrde ut i god tro. Men några utomstående fick reda på vad som försiggick och bestämde sig för att sabotera tillställningen.
Strax efter 20.30 på lördagskvällen attackerade ett tiotal personer scoutstugan där nynazisterna hade sin julfest. En brandbomb av något slag kastades in genom ett av husets fönster. Dukar och servetter i lokalen fattade eld, men ingen blev allvarligt skadad.
Det slängdes även in tårgasbomber i lokalen, men tack vare de krossade rutorna kunde människorna i lokalen ändå få frisk luft. De attackerande gav sig även på gästernas bilar, och skar sönder däck bland annat. Byggnaden klarade sig utan brandskador.

Vinsta scoutkår förklarade efteråt att de blivit förda bakom ljuset och lurade att hyra ut lokalen.
Foto: Henrik Henrikson.
Pokémon GO var digitalt spel som spelades med hjälp av mobiltelefonen. Man skulle hitta digitala figurer på platser i verkliga livet. Spelet lanserades 2016 och blev snabbt mycket populärt bland ungdomar.
Redan ett par dagar efter spelets lansering såg jag några killar, som med hjälp av sina mobiler hittat en pokemon intill Vinsta gård.
Foto: Henrik Henrikson.I tallriksserien ”Vällingby förr och nu” var motivet på tallrik nummer 4 "Vinsta gård". Motivet har ritats av Jorma Räisänen efter foto av Bo Carsing och tallriken gavs ut 1982.

Tallriksserien med 6 olika tallrikar tillverkades av Gustavsberg i vardera i 2.500 exemplar. Det gavs ut en ny tallrik varje år under sex års tid och de kommer inte att nytillverkas.
Så avslutar jag med en vintrig bild från 2014. Foto: Henrik Henrikson.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.