Carl August Lindau är mest känd för att han var ”Hässelby villastads grundare”. Han sålde tomter så att villastaden i början av 1900-talet växte upp kring järnvägsstationen. På den här tiden var inte vägarna namngivna utan varje villa fick sitt eget namn.Carl August Lindau föddes 14 november 1851 i Riseberga, mitt i Skåne. Hans far Sven Lindau var sergeant.
Carl Lindau flyttade till Kristianstad 1870 och jobbade sedan som konduktör vid Hults järnvägsstation i Småland.
Han anställdes 1876 som konduktör vid Stockholm-Wästerås-Bergslagens Järnväg (S.W.B.). När man började med persontrafik på Lövstabanan fick Carl Lindau tjänsten som stationsinspektör vid Riddersviks station som järnvägsstationen i Hässelby kallades då.

I tidningen Post och inrikes kunde man den 23 oktober 1889 läsa:
”Vid i går hållet sammanträde med trafikaktiebolaget Stockholm-Vesterås-Bergslagens järnväg har denna till stationsmästare i Riddersvik utnämnt förste konduktören C. A. Lindau.” Klockan 06.26 den 1 november 1889 avgick det första persontåget från Stockholms Central till Riddersvik.

Lindau bodde de första åren på torpet Granskog men 1891 flyttade han över till det nya bostadshuset åt järnvägens personal, som Stockholms stad 1890 hade byggt intill stationshuset.
Den 1 januari 1890 fick Hässelby villastad för första gången en egen poststation - Riddersvik. Till föreståndare utsågs Carl Lindau, han var ju redan stationsföreståndare. Det blev då naturligt att också poststationen förlades i samma byggnad. Riddersvik hade på den här tiden bara två tågförbindelser om dagen så Carl Lindau blev därför den rätte mannen att även ansvara för postgången till och från Hässelby.Här ser vi Riddersviks järnvägsstation år 1900. Carl Lindau står längst till vänster. Till höger om stolpen, i ljus klänning, står Lindaus hushållerska. Bakom loket står extra lokeldare Gustaf Fors, uppe i loket lokförare Gustaf Eriksson och framför loket stationskarl E. H. Lindskog.
Bild från Rune Ekegrens samlingar.Så Carl Lindau skötte stationen Riddersvik, och han ansvarade också för posten i Hässelbyområdet. Men så hände något. Hösten 1897 blev han befordrad av järnvägen och fick tjänsten som stationsskrivare vid Västerås station. Men han tillträdde aldrig den tjänsten i Västerås. Varför?

Kan det vara så att han pratat med greve Carl Trolle-Bonde på Hässelby slott, och då kommit med idén att man på Trolle-Bondes mark vid gränsen till Lövsta sopstation skulle kunna sälja tomter för hugade trädgårdsodlare. Greven hade då blivit mycket intresserad av idén och föreslog att Carl Lindau skulle kunna sköta den tomtförsäljningen. Säkert även ekonomiskt kan Carl Lindau då ha funnit erbjudandet så intressant att han stannade kvar i Hässelby och började arbeta för greve Trolle-Bonde. Jag spekulerar bara. Jag vet inte om det var så det gick till, men faktum är att Carl Lindau stannade i Hässelby och sedan skötte tomtförsäljningen med bravur under nära 30 år.
Annonsen överst till vänster är från den 25 augusti 1900 i tidningen ”Illustreradt Hvad Nytt”, och verkar vara den allra första annonsen om de attraktiva tomterna i Hässelby. Där missade han nämna att det gällde Hässelby och hans förnamn blev felstavat.

Sedan fick han upp ångan och det publicerades mängder med annonser under årens lopp. I hans ofta yviga reklam - bl a i dagstidningsannonser – kunde han lova ”spårväg” mellan Stockholm och Hässelby ”inom kort”. När trädgårdsmästarna fått sin mark började han sälja tomter för en omfattande villabebyggelse.

Förutom försäljning av tomter i Hässelby villastad skötte Carl Lindau även försäljningen av tomter i Stäkets villasamhälle i närheten av Kungsängen. Det samhället kom till 1906, på initiativ av Carl Lindau.
Den energiske och idérike stationsinspektorn räknades därför som Hässelby samhälles grundläggare. Carl Lindaus roll som ”Hässelby Villastads grundläggare” var dock omtvistad. Många såg honom som en framsynt kommunalman. Andra menade att han mest såg till sina egna provisioner och de nyinflyttades bästa i andra hand.

Det berättas lite elakt att han av greve Bonde en regnig höst i början på 1900-talet fick plankor att lägga ut på de ganska svårframkomliga och leriga vägarna i Villastaden. Lindau lade ut bräderna - men mellan sina då nybyggda villor vid Berghamns brygga och sin arbetsplats järnvägsstationen! Själv kunde han alltså torrskodd promenera genom lervällingen till och från jobbet.

Bilden visar Riddersviks station omkring 1907. Jag tror att det är Carl Lindau som står som nummer två från vänster på perrongen.
Bild från Lasse Carlssons arkiv.
En bild av Carl Lindau i full uniform 1909. Förutom att sköta stationen så sålde han tomter i det blivande Hässelby villastad.
Orsaken till att denna trädgårdsstad över huvud taget kunde växa upp, var att Lövsta förbränningsstation anlades i slutet av 1890-talet. Eftersom det var gott om hästar i huvudstaden på den tiden, blev det en hel del stallströ, som fraktades ut till Lövsta. Carl Lindau kunde därför lätt sälja tomtmark till hugade trädgårdsmästare som med hjälp av stallströ kunde anlägga varmbänkar för odling av grönsaker och blommor.Ett klipp från folkräkningen 1910. På Riddersviks järnvägsstation bodde då ”stationsinspektör Karl August Lindau och hushållerska Hilma Kristina Nilsson.” Carl Lindau var ju ogift och behövde därför en hushållerska som skötte hans hem.Carl Lindau fick med åren alltmer pondus och makt och blev samhällets organisatör som skulle bestyra det mesta. Han utarbetade de första förslagen till stadsplan över Hässelby villastad, så att byggandet av ett mer strukturerat vägnät kunde påbörjas.
Här har han illustrerats som Hässelbys Cesar med lagerkrans, en tomtkarta i handen och devisen ”Hässelby trädgårdsstad”.Som tack för väl utfört arbete fick Carl Lindau, som en gåva, en stor tomt nere vid Mälarstranden av greve Trolle-Bonde på Hässelby slott. Han överlät tomten genom ett gåvobrev den 10 september 1903.

Tomten, som ligger invid Berghamns brygga, fick namnet Ekudden. Där byggde Lindau två villor. Adressen idag är Berghamnsvägen 28. Den villan som kom att kallas Lindaugården uppfördes av Lindau omkring 1905.
Per-Rune Flenning mindes Carl Lindau:
”Han var en reslig man med bullrande röst - något av en strindbergsk doktor Mummel. Jag minns honom från mina första skolår, när han småmuttrande vankade omkring nere vid Berghamns brygga och ilsket viftade med sin käpp åt oss osnutna och föga respektfulla småkillar. Men man vågade aldrig skoja med Lindau. Han var barsk och inbjöd inte till skämt eller rackartyg.”Lindaugården är en av byggnaderna på den lindauska tomten. Den beskrevs vid en inventering:
”Huset är en 1 1/2 vånings villa med gul slät puts. Vita snickerier. Tillbyggd glasveranda med gul stående fasspontpanel. Tak med svart falsad plåt. Uppförd omkring 1905. Renoverad omkring 1975. Villan kallas idag Lindaugården.”
Foto: Henrik Henrikson.En uppmätningsritning av ”Lindauska villan”, upprättad 1941, som visar hur Lindaugården ser ut i alla fyra väderstrecken.En ritning från 1941 av Lindaugården, som visar rummens placering i bottenplanet och planet en trappa upp. Det är totalt 7 rum och kök. Där finns badrum i bottenvåningen och en extra toalett i ett av sovrummen på övervåningen.Den andra byggnaden på den lindauska tomten, som ligger närmare vattnet, heter Berghamn. Den beskrev vid inventeringen på 1970-talet:
”1 1/2 vånings hus med gul liggande fasspontpanel. Vita snickerier, Ursprungliga fönster. Tak med grön falsad plåt. Uppfört 1906 enligt byggnadsregistret 1974. På samma tomt ligger ett samtida uthus, i vilket ett skomakeri är inrymt. Bostadshuset är, åtminstone exteriört, mycket väl bevarat och utgör genom sin placering ett mycket dominerande inslag i gatubilden.”

Denna fina villa nere vid sjön avskiljdes 1941 och såldes till en privatperson. Dessförinnan lär Carl Lindau själv ha bott i denna villa i början av 1930-talet, enligt vad som uppgetts av en äldre hässelbybo, som skjutsat honom på sparkstötting till hans bostad. Sedan bodde där några nära släktingar till Lindau.
Foto: Henrik Henrikson.
Efter att ha tjänstgjort i 26 år avgick Carl Lindau den 1 april 1913 sin tjänst vid Riddersviks station.
Genast tog han sig då an uppgiften att planera ett friluftsbad i Hässelby, tillsammans med kapellmästare Max Uyma från Mosebacke teater. Den tidens förebilder då det gällde badanläggningar var Wannsee i Berlin, eller, om man såg sig om i en närmare omgivning, gemensamhetsbadet i Mölle. Föreningen Hesselby strandbad med Carl Lindau i spetsen väntade inte att med en gång nå upp till sin berlinska förebild, och man tänkte inte konkurrera med Mölle. Man ville endast ge stockholmaren tillfälle till ett friskt badliv i vackra omgivningar under lite blygsammare förhållanden.Carl Lindau var med vid premiären och öppnandet av Hässelby strandbad sommaren 1913. Bilden visar det nyöppnade badet. Nästkommande år hoppade Carl Lindau av och till sommaren 1914 sköttes badet av de två kompanjonerna Bergendorff och Arnberg.Lindau hade en syster, Adolphine Lindau, som var sjukgymnast. Hon flyttade in i Ekudden 1923 när hon kom från Amerika. Hon öppnade där ett pensionat som fick namnet Ekuddens vilohem. Men Adolphine flyttade snart vidare till Sjöberga, d.v.s. tvärs över gatan.Carl Lindau fyllde 70 år hösten 1921.
Den högra bilden visar hushållerskan Linda Eriksson som serverar Carl Lindau i trädgården.På sin 81-årsdag 1932 avled Carl August Lindau i sitt hem, Ekudden, Hässelby villastad.
Han begravdes på Hässelby begravningsplats och han fick en dominerande plats till höger om mittgången, nära entrén till begravningsplatsen. På hans gravsten finns hans porträtt återgivet tillsammans med inskriptionen ”Grundläggaren av Hässelby Villastad”.
Foto: Henrik Henrikson.Bilden visar Carl Lindaus storebror Frans Lindau med sin hustru Emelia.
Efter Lindaus bortgång bildade Frans Lindau enligt Carls önskemål den 20 juli 1941 en stiftelse med namnet ”Carl August Lindaus stiftelse för barns fostran inom Hässelby köpings område”. Frans Lindau var då 93 år gammal.
Villorna donerades av Frans Lindau till Hässelby köping. Fastighetens avkastning skulle enligt donatorn fonderas, och ur fonden skulle medel utdelas till välartade skolbarn inom Hässelby. Det skulle utgå anslag, premier och dylikt till barn mellan 11-17 år, vilka genomgår eller genomgått de tre högsta klasserna i skolan.
Medlen skulle användas till barnens fostran och bidrag kunde lämnas till samma barn fyra år i följd. Utdelningen skulle äga rum höst- och vårtermin.

Vilka är det då som får stipendier? På senare år har det handlat om många skolklasser som åker på läger eller klassresor. Men det måste finnas ett syfte med resan, till exempel musei- eller konstbesök. Och man tar bara mot ansökningar från Hässelby.
Efter Lindaus död 1932 flyttar systern Adolphine Lindau tillbaka till Lindaugården. Hon dog 1941.

Alltsedan 1942 hade Spånga ungdomsråd kämpat för att få hyra Lindaugården och i juli 1954 kunde den drömmen förverkligas.

Eftersom Carl Lindau betraktades som Hässelby villastads grundare ansåg man 1949 att hans namn ”skäligen borde hugfästas i samhället genom att en väg uppkallas efter honom”. Det blev Ringvägen i Hässelby villastad som 1950 fick det nya namnet Lindaus väg.

Villa Berghamn med tillhörande tomt inköptes år 1968 av Stockholms stad, som sedan dess hyrt ut fastigheten.

Den övre delen av Lindaugårdens tomt avstyckades 1981 såsom en särskild fastighet och denna har med tomträtt upplåtits till en förskola.

Numera har Lindaugården övergått i C A Lindaus Stiftelses ägo som från och med 1991 sköter administrationen av fastigheten.
Bilden är från Arkiv Digital.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.