Valfrid Brodds väg är en lugn vägslinga mitt i södra Hässelby villastad med enbart villor. Detta är hus nr 1. Annonsen är från 1978, då huset var nybyggt. Höger bild visar villan som den ser ut idag.
Foto: Henrik Henrikson.På 1930-talet hette vägen Krokvägen, kanske för att den gick så krokigt fram. 1949 föreslog man i Spångarådet att vägen skulle byta namn till Valfrid Brodds väg, för att hedra den lokala politiker, som några år tidigare gått bort.Johan Valfrid Brodd var folkskollärare, som levde mellan 1889 och 1947. Han var först lärare vid Lövsta skola 1911. Därefter flyttade han 1927 till Hässelby villastads skola. På den här tiden var det viktigt med ordningen i skolan, och magister Brodd drog sig inte för att använda rottingen när någon elev visat sig vara olydig.
Här sitter han med några av eleverna i Lövsta skola 1915 och med sin hustru Signhild framför sig. Hon var också lärarinna.Valfrid Brodd gifte sig 1916 med Signhild Lindhé. Hon var småskollärarinna vid Lövsta skola från 1909, och flyttade sedan med sin man till Hässelby villastads skola. De fick tre barn, bland andra sonen Olof Brodd. Han var medlem i Hässelby villastads skyttegille redan som fjortonåring.Valfrid Brodd var medlem i kommunalfullmäktige och han blev ordförande i kommunalnämnden. Han var också landstingsman, medlem i Spånga kyrkråd och blev 1939 kyrkovärd.

Valfrid Brodd var en av de färgstarka "grågossar" i den secialdemokratiska samhällstoppen som valdes om år efter år. Han var delförfattare till boken Spånga Folkskolor 1798 – 1942.
I Svenska Dagbladet kunde man hösten 1934 läsa om den stundtals hätska politiska kampen i Hässelby där Valfrid Brodd var inblandad:
“Med styrelsens i Hässelby arbetarkommun goda minne har den mångårige socialdemokratiske landstingsmannen folkskolläraren J. W. Brodd ratats och ersatts med en hittills inom den kommunala verksamhet helt obekant kvinnlig partivän.
Det tycks icke föreligga minsta tvivel om, att det är hr Brodds självständighet och rakrygghet, som nu kostat honom hans landstingsmannamandat. Och de närmare omständigheterna härvid äro sådana, att de i hög grad upprört icke blott talrika partivänner till den ratade utan även många borgerlig.
Saken är nämligen den, att det är hr Brodds handhavande av posten som ordförande i Hässelby arbetslöshetskommitté som ådragit honom silkessnöret. Som Arbetslöshetskommissionens ordförande har han visserligen visat sig förstå de arbetslösas bekymmer men har heller icke tvekat att gå till rätta med de avarter, som överallt framträtt vid reservarbetena och noga tillsett att riksdagens direktiv för dessa arbeten följts.
Då Bromstens strejkande reservarbetare i månader toppredo hela Spånga kommun och även mullvadade i Hässelby, var det hr Brodd som genom ett bestämt uppträdande förmådde de arbetslösa att påbörja reservarbetet i Hässelby i rätt tid enligt Arbetskommisionens direktiv.
Genom växling av arbetskrafter, så att alla arbetslösa åtminstone någon tid haft arbete och lön, har Hässelby helt kunnat undvika all kontantunderstödsverksamhet, medan Spånga kommun, till följd av en svag ledning för arbetslöshetskommittén nödgats giva ut hundratusentals kronor i understöd.
Härigenom har han emellertid länge varit förföljd av kommunisterna, och dessa ha så småningom nu även fått socialdemokraterna inom arbetarkommunen med sig. En klok, ansvarskännande och självständig man köres bort till förmån för ett enkelt partifår men "med rätter ull".Denna karta från 1954 visar hur Valfrid Brodds väg sträckte sig på den tiden. Höjden var då ganska glest bebyggd. Området dominerades av det vildvuxna skogsområdet i mitten.Så på 1970-talet fick vägen den sträckning som den har idag. Man planerade 1968 att här bygga ett tätt exploaterat villaområde, där även en del av parkområdet i mitten skulle bebyggas. Parkens ytterkanter fick bli kvartersmark för villabebyggelse, så att gatans båda sidor kunde utnyttjas. Vägen har nu blivit 700 meter lång och går i en slinga runt parkområdet.Ett av de två husen i området som finns kvar av de gamla villorna är huset på Valfrid Brodds väg 4.

Denna villan är från 1920. Från början var tomten avsevärt större och den hade beteckningen stadsäga 954.
Huset beskrevs som: "Villa med 1 1/2 våning, har gråvit liggande fasspontpanel och gråvita snickerier. Man har sparat de ursprungliga smårutiga fönstren."

Eftersom villan från början utgjorde ett dominerande inslag i gatubilden hade den, utöver de kulturhistoriska kvaliteterna, ett stor miljömässigt värde.
Idag är den 100-åriga gamla villan väl inbäddad i grönska, och det är knappt den syns över de täta häckarna.

Huset är renoverat både in- och utvändigt in i minsta detalj. Man har verkligen ansträngt sig att behålla det ursprungliga utseendet. Där finns fem kakelugnar, och en vedspis i det stora lantköket. Det kan nog betraktas som en av Hässelbys vackraste villor, där den ligger dold bakom all växtlighet.
På Valfrid Brodds väg 16 hittar vi detta hus med fasadtegel byggt 1974. Till vänster annonsen som inbjuder till den första visningen av den då nybyggda villan,På Valfrid Brodds väg nr 19 ligger denna tvåplansvilla. Den har som så många andra av husen utmed denna gata en frikostig terrass.
Vänster bild från Erik Olsson och höger bild foto av Henrik Henrikson.Dunörten är det grönområde som ligger mitt i området, helt omgivet av Valfrid Brodds väg.

Det var i 1926 års plan som man bestämde att området skulle disponeras som park. I stadsplanen 1968 ändrades en del av parken till tomtmark, så att det skulle bli möjligt att bygga villor på båda sidorna av gatan. Områdets inre har dock bibehållits som park med gångförbindelser åt flera håll.

Parken har nu en yta på 1,3 hektar naturmark. Området ligger på en höjd omgärdat av villor.Det finns tre stycken entréer in i området, även om de är ganska igenvuxna. Barn som bor i närheten använder området och det finns kojor byggda i träden.
Foto: Henrik Henrikson.
Dunörtens grönområde består till stor del av hällmarkstallskog med markvegetation som ljung och fetbladsväxter. Trädbeståndet består av tall, ek och andra lövträd. Marken är på vissa ställen sliten runt stigarna. Det syns att området flitigt används av de boende i närheten. Området är ett av få naturområden i Hässelby villastad och är därför värdefullt.1970 bestämdes att Dunörtens grönområde skulle bli så kallat “ej inhägnad hudrastområde”. Denna text visar vilka vägar som ligger i de olika väderstrecken (!).

I en insändare i Spånga tidning 13 oktober 2018 kunde man läsa:
“Vill med denna insändare beklaga Hässelby stadsdelsnämnd för hanteringen av sopkärlen på hundrastområdet Dunörten, vid Valfrid Brodds väg, södra sidan. Där har papperspellen plockats bort, för cirka 14 dagar sedan. Stora besparningar? Men vi som bor i området och rastar hunden dagligen, ska vi låta hundskiten ligga kvar på marken? /Wilmas husse och matte.”
Markkontoret planerade 2006 att upprätta en basstation för mobiltelefoni i parken Dunörten. Det var operatören Hi3G som begärt att få resa en mobilmast där. Den kuperade terrängen gjorde att området saknade mobiltäckning.

Masten skulle bli 30 meter hög. Eftersom området är svårtillgängligt skulle monteringen ske med helikopter. Avståndet från mast till närmaste bostadshus skulle blir 50-60 meter. De boende i området protesterade och det resulterade till slut i att ingen mast byggdes.

I stället gjorde Hi3G så att de samarbetade med andra leverantörers redan befintliga master i Hässelby, vilka kompletterades med små så kallade lyktstolpar, för att på det viset uppnå en täckning i området.
Omkring 1972 byggde man ett trettiotal villor i samma stil utmed Valfrid Brodds väg, de flesta innanför ringen.Som ett exempel på en av dessa villor har jag tagit fram denna ritning på huset vid Valfrid Brodds väg nr 16, från 1972.Så här ser huset på Valfrid Brodds väg nr 16 ut idag. Man har bland annat byggt till en rymlig veranda.
Foto Henrik Henrikson.Eftersom Valfrid Brodds väg ligger uppe på en höjd så har många av villorna en vid utsikt över Mälaren. Detta är tomten till villan på nr 33.
Bild från mäklare.På Valfrid Brodds väg 49 ligger denna villa från 1923. Bilden till vänster är från 1978 och huset beskrevs då: “En 1 1/2 vånings villa med vit liggande fasspontpanel. Snickerierna är vita eller gröna, och fönstren är de ursprungliga”.

Idag är huset ordentligt tillbyggt och ombyggt (bilden till höger, foto Henrik henrikson).
Valfrid Brodds väg går i en slinga och korsar sig själv.
Foto: Henrik Henrikson.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.