Törneboll var namnet på ett torp som Carl Bonde köpte 1638. Torpet ingick när han köpte upp mark för att anlägga godset Hässelby.

Innan dess var det denna kvinna som ägde torpet Törneboll. Hon var grevinna och hette Ebba Lewenhaupt. Hon hade fått gården Vinsta i ett arv, och där ingick torpet Törneboll.
Hon levde 1595-1654 och var gift två gånger, först med greve Svante Sture, och sedan med Claes Horn af Kanckas. Hennes namn var Lewenhaupt, men hon blev mer känd under sitt svenska namn - Ebba Leijonhufvud.

På den här bilden bär hon en änkedräkt med rektangulär urringning och uppskuren ärm, höghalsat och tillknutet vid handlederna, som det anstod en kvinna i sorg. Året är 1632, hennes andre man Claes Horn af Kanckas hade just gått bort. Målningen gjordes sex år innan hon bytte bort Vinsta gård till Carl Bonde.Torpet Törneboll eller Törneboo omnämndes som sagt i handlingar från 1638. Det syns även på den här kartan från 1652.
Det ganska ovanliga namnet Törneboll härleds troligtvis till det ännu på 1500-talet använda mansnamnet Törne (eller på fornsvenska Thyrner). Rubriken på den här kartan från 1652 är
”Geometrisch Afritning på Häßlebÿ Gårdh i Spånga sokn och Sollentuna Häradt belägen. Affrÿtat A:o 1652 in Aúg:”


Riksrådet Carl Bonde började på 1600-talet köpa upp mark ett stycke nordväst om Stockholm för att kunna bygga en gård för sig och sin familj på ett rimligt avstånd från den kungliga huvudstaden, det gods som sedan blev Hässelby slott.

Samtidigt med att Carl Bonde under åren 1638-40 förvärvade norr- och södergården i Hässelby blev han även genom byte med grevinnan Ebba Leijonhufvud ägare till de tre frälsegårdarna i Vinsta jämte torpet Törneboll.Törneboll låg på Vinsta hemmans ägor nära Mälaren. Torpet syns på denna karta uppe till vänster. Det står att det tillhör ”Windsta ägor”.

På kartan har man också angivit Tallskog, Stora Berget, mo och jempn (jämn) mark. Till höger har man markerat var ”winterwägen ifrån Swartsiöö” sträckte sig. Vid Mälarstranden syns torpet Sandviken.
Carl Bonde föddes 1581. Han var friherre till Laihela, herre till Bordsjö (ättens medeltida stamgods i Småland), Esplunda och Ymsjöholm, Han var en kunnig och dugande ämbetsman med goda insikter i bergshantering. Efter att ha innehaft flera poster som ståthållare i Dalarna och Bergslagen, häradshövding i Åkerbo härad m. m. blev han 1637 president i Bergskollegium.

När han blev riksråd i Stockholm behövde han en ståndsmässig gård på lagom avstånd förutom det hus han ägde inne i stan. Han köpte upp marken kring de gårdarna som hette Hässelby.
På samma gång bytte han till sig Winsta av grevinnan Ebba Leijonhufvud den 9 Juli 1638 och fick lagfart på området den 18 september 1640. Så från det datumet är Vinsta en del av Hässelby.

Byteskontraktet mellan Ebba Leijonhufvud och Carl Bonde skrevs på det omständliga sätt man på den tiden uttryckte sig:
”Jagh Ebba Leijonhufwudh Boren Greffwinna aff Radzborgh, Frijherrinna till Gräffsnäs Fru till Kiegglaholm, Öreboholm, Ingridtz och Ekebyhoff etc. Giör her med allom them thet wederbör, och thetta mit öpne Breff händher att förekomma witterligit. Att iag af wälberådde mode och godh wilia, Så och med nine käre Barns goda ja och samtyckie, Haffwer ingådt och belofwat ett Lagligitt Jourdeskiffte med Hennes Kongl. May:ts wår aldra nådigste Drothnings Troo Man Rickz och Cammar Råådh den edle och wälborne Her Carll Bonde till Bordsiö och Espelunda, I så måtto; Att iag wälb:te Her Carll Bonde till ett fast och oryggeligit byte updragith hafwer dessa efterskrefne mijne faste arffwegodtz, som ähro uthj Upland, Solltuna Häradt och Sponga sockn belegne, Nämblige, Windestad Trij hella hemman, Ränte hwardera affradz pännnigar otta öhre, fodernötz pänningtr tiugu och fyra öhre, Spannemåhl sexton tunnor, gååss en half, höns twå, tijo egh, wed sex lass, Dagswerken tijo, åhrliga hästar sex, slotzhästar twå; Såsom och Törnebooll ett torp upå Windestadz ägor Rentar spannemåhl en tunna.”Carl Trolle-Bonde skrev 1894 en bok om Hässelby: ”Hesselby, Arkivalier rörande egendomen och dess egare”. Där kan man hitta denna notis om torpet Törneboll.
Törneboll avvecklades någon gång i slutet av 1600-talet. Sedan finns inga uppgifter om torpet, och alla spår efter byggnader och odlingar är sedan länge borta. Under 1690-talet hade torpets odlade åkrar helt vuxit igen och blivit skogsmark mellan torpen Markvik och Kalvudden.


Jag har inte funnit några mer exakta uppgifter om var Törneboll kan ha varit beläget, men torpet borde ha legat utmed vägen mellan Markvik och Kalvudden. Jag uppskattar att det skulle kunna ha legat ungefär där Nässelstigen börjar vid Blåklocksvägen.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.