Nälsta gård ligger på Rättar Vigs väg 95 i Vällingby. Det är en av de gårdar, som tidigare tillhört Hässelby slott. Bild från Spånga Fornminnes- och hembygdsgille. Foto: Björn Thörnqvist.

Denna gård kallades 1354 »Naerthastaff». Det fornsvenska –staf har i allmänhet tolkats som gränsmärke, gränspåle, rågångsmärke. På ganska svaga grunder har man i namnet tyckt sig skönja ett samband med hedniska riter, och namnet därför skulle vara av förkristet ursprung och betyda ”Njords stav”. Då Njord var en fruktbarhetsgud, skulle man med lite livlig fantasi kunna räkna ut vad ”stav” i så fall betydde.

Nälsta köptes av Carl Bonde 1642 – 1646 och blev en del av Hässelby säteri.

I slutet av 1690-talet drabbades hela Mälardalen av svår missväxt, och på Nälstas åkrar växte inget som gick att skörda. Husen och gärdesgårdarna förföll. Grevinnan Gustava Gyllenstierna, maka till Carl Bonde på Hässelby, blev tvungen att hos Kungl. Maj:t anhålla om att få Nälsta skattebefriat. Samtidigt avstod hon själv från sina egna frälseräntor.

1724 drunknade bonden på Nälsta och gården låg obrukad under två års tid. Och den 18 mars 1725 skriver presidenten Gustaf Bonde till länsstyrelsen:
”Sedan min frälsebonde Erik Ersson under Hässelby i Spånga socken och Sollentuna härad förlidet år drunknade och nu dess änka sig hemmanet ifrånsagt och sedan jultiden alldeles övergivit, haver gästgivaren i Barkarby lika fullt obligerat mig från herrgården hållskjutsen för bemälda hemman att uppehålla; - eftersom jag kommer att vidkännas den utsådda lilla säden samt något av dess lilla kvarlåtenskap, som mycket litet förslår i avbetalning på de många års utlagor, som bemälde bonde mig skyldig blivit, samt vad jag sedan dess död till kronan, prästen, båtsman och andra oundgängliga utgifter nödvändigt måst betala, men som sådant är alldeles mot förordningarna, att frälsemannen skall förpliktigas skjutsen att underhålla för ett hemman, som är utan åbo och för öde uppfört, ty beder jag tjänsteligen, att herr landshövdingen täcktes sådant genom ordres till vederbörande rätta och mig för hållskjutsen befria, till dess den nye åbon, som hemmanet nästkommande år vid midfasto tillträder, därföre kommer att svara.”
Bondes framställning blev också bifallen, och Nälsta befrias från skjutsskyldigheten, så länge gården var utan arrendator.
Här ser vi var Nälsta gård ligger, idag omgivet av skola och bostadshus, nordväst om Vällingby centrum.


I likhet med några andra torp under Hässelby blev det vid mitten av 1700-talet upprustat på Gustaf Bondes initiativ. Nytt hus byggdes, nya åkrar bröts och ängar rothöggs. Till Nälsta hörde slutligen »Qwarnar och Qwarnställe i wåto och torro».

Denna karta visar området kring Hässelby 1850. Upptill höger syns Nälsta gård. Den 5 oktober 1801 hade hela gården Nälsta brunnit ner. Den blev återuppbyggd år 1808. Då hade Nälsta rusthåll en särskild bagarstuga för gårdens brödbakning. Nälsta hade dessutom troligen den äldsta bastun inom Stockholmstrakten – från 1685!

I början av 1800-talet skulle bönderna på Nälsta prestera vissa dagsverken nämligen varannan vecka två "ökedagsverken" med åtföljande karl och redskap och varannan vecka tre "karldagsverken" med sådana redskap som erfordrades. Vidare skulle man under sommaren utföra 12 hjälpedagsverken, ängsbärgning "till 9 karlars slotta" och gödselkörning från Hässelby krog av 60 lass eller från säteriet av 100 lass. År 1864 övertog arrendatorn av rusthållet hela gårdens skötsel. Mellan 1886 och 1893 brukades jorden direkt under Hässelby men kom därefter att åter utarrenderas.Nälsta gård omkring 1910. Byggnaden har en ganska intressant utformning. Den kvadratiska byggnaden och det brutna taket gör ett närmast borgerligt intryck. Nälstahuset har ansetts som i viss mån normgivande för bebyggelsen i Stockholms närhet och man har använt benämningen ”Nälstagruppen” för stugor med snarlik exteriör och planlösning.


Så här såg manbyggnaden ut 1930. Eldstaden var placerad i centrum. Bakom spisen fanns en dörr till kammaren, som även hade förbindelse med det stora rummet genom en annan dörr.

Eldstaden bestod av en tvärställd bakugn, med vinkelformig härd och två kakelugnar i kammaren och stora rummet.

Man kan i eldstadens utformning spåra ett tydligt herrgårdsinflytande. Att man inte stått främmande för byggnadsvanorna i staden kan även denna utformning av eldstaden tyda på. Vatten och avlopp saknades. Vatten fanns att hämta i en intilliggande brunn och i köket förvarades vattnet i en stor koppartunna.År 1880 byggdes en ny manbyggnad, med vitmålad fasad.

Axel Wahlgren övertog 1913 arrendet för Nälsta gård. Han flyttade in i den nya manbyggnaden med sin hustru Elfrida och barnen Greta, Sten och Olle och Stig.

Axel Wahlgrens son Stig har i Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille i februari 1986 berättat om hur det var att som sjuåring bo på Nälsta omkring 1930:
Detta hus i vit puts var mangårdsbyggnaden på den här tiden. Elektricitet drogs in först 1927, men då endast för belysning. Tidigare användes fotogenlampor. För att under sommaren kunna förvara färskvaror användes isskåp. Detta var konstruerat så, att det upptill fanns ett fack för is, nedanför detta ett förvaringsutrymme och underst ett tråg för smältvattnet. Isen sågades varje vinter upp ur Mälaren och lades i stora block i en s k isstack. Blocken täcktes med tjocka lager av sågspån som isolering.

Toalett inomhus hörde inte till den tidens bekvämligheter. Nej , ett "utedass" c:a 50 meter från huset gjorde att man kanske en mörk vinternatt med snöstorm tänkte sig för flera gånger: Ska? - Ska inte? - Kanske måste!"Axel Wahlgrens son Stig berättade vidare om sin tid som barn på Nälsta:
"På vänster sida ser vi det röda hus, som vi kallade gamla mangårdsbyggnad. På vår tid bodde dock ingen där. Stugan användes för allehanda sysslor: Där fanns en stor bakugn, vari bröd bakades. Här utförde den sadelmakare, som regelbundet besökte gården sitt arbete. Detta gällde framför allt översyn av remtyg och någon gång även tillverkning av madrasser, till vilka gårdens hästar hade fått släppa till taglet.
Varje höst klipptes hästarnas svansar. Taglet tvättades, flätades och snoddes ihop till långa rep. Sedan fick det ligga några månader för att få den krusighet och spänst, som gör taglet lämpligt till stoppningsmaterial."

Ett av husen har en vällingklocka med sin stapel. I den ringde gårdens rättare varje morgon, förkunnande arbetets början, även vid middagsrast och arbetsdagens slut. Rättaren hette Wig, en trotjänare och kraftkarl av den gamla stammen. Han hade stålblå blick och örnnäsa. Hans namn lever kvar genom namnet på Rättar Vigs Väg.Den gamla manbyggnaden renoverades, och hade på 1980-talet det här utseendet: tre rum och kök på nedervåningen samt två rum på övervåningen.


Detta är den ståtliga ladugården med sin metertjocka, c:a två och en halv meter höga stengrund, med överbyggnad av trä och med tegeltak, sammanbyggd i vinkel med en loge kombinerad med vagnslider. I vardera gaveln på dessa byggnader kunde man via skullbroar och stora inkörsportar köra in med hästar och hölass, rakt in på den höskulle, som täckte loge och ladugård.

Det gick åt mängder med hö under vintern för att utfodra 25-30 nötkreatur och dessutom 7 hästar.

På 1890-talet skrev rättaren Karl Rehn i ett brev till sin chef, Carl Trolle-Bonde: ”Alla Nälstas statdrängar behöva användas i stallarna för kreaturens ans. Vid städjande skola de gå in på att vara i arbete kl. 5 f. m. eller tiden för kreaturens skötsel, morgnar och aftnar året om. Där finnes alltid en stalldräng och en kodräng som hava ansvaret för djuren och som måste vara i stallarna ändå tidigare för fodring, mjölkning, utrustande av mjölkhästen etc. De övriga biträda från kl. 5.”Här står Nälstas arrendator Axel Wahlgren med sin son Stig. Teckningen till höger är en samtida karikatyr av Axel Wahlgren.

Sonen Stig fortsätter sin berättelse om hur det var på Nälsta omkring 1930, då han var sju år:
”Det yttersta ansvaret för all den verksamhet på gamla Nählsta gård hade naturligtvis min far. Men han hade också många andra strängar på sin lyra. Otaliga var de uppdrag han hade i nämnder och inrättningar av olika slag. Kommunalpolitik var hans stora intresse och han var under många år Spånga kommunalnämnds ordförande och hade ständigt kommunens bästa för sina ögon På en av sina jämna årsdagar omnämndes han i en artikel i Stockholms Förstadsblad som "Spångas finansminister".
Spänstig var han också. Varje morgon året om promenerade han från Nählsta gård till posten i Solhem för att hämta post och tidningar. Skulle man följa med fick man halvspringa!”En skiss som visar hur Nälsta gård såg ut omkring 1930-talet.

1. Den gamla manbyggnaden, den som finns kvar idag.
2. Boden med vällingklockan.
3. Hönshus, tidigare drängstuga.
4. Rättare Wiks stuga.
5. Smedjan.
6. Magasin och torrdass.
7. Källarbod med före detta fårhus.
8. Den nya manbyggnaden, som nu är riven.
9. Ladugård med loge.
10. Pumphus.
11. Arbetarebostad.
12. Vagnsbod.Den nya manbyggnaden och en bild av Axel Wahlgren. Han var född i Tveta socken i Stockholms län, och blev arrendator på Nälsta gård 1913. Han blev ledamot av kommunalnämnden 1914 och valdes 1918 till dennas ordförande. Sedan har han tillhört kommunalfullmäktige samt varit ordförande i en av socknens valnämnder och i Stockholms läns brandstodskommitté.


Axel Wahlgrens son Stig fortsatte sin berättelse om 1930-talet:
”På denna tid rådde ännu i viss mån statarsystemet. Förutom pappa, "patron" kallad av de anställda, och rättare Wig fanns det en stalldräng, kunnig i skoning av hästar, en ladugårdskarl och två lantarbetare. Dessa bodde med sina familjer i en byggnad, belägen i en ekdunge ett hundratal meter nedanför ladugården. Lägenheterna bestod av ett rum och kök och en farstu.
Arbetarnas fruar svarade för mjölkningen morgon och kväll. Den mjölk som inte gick åt till gårdens folk levererades med häst och kärra till Walléns, sedermera Johanssons mjölkaffär i Solhem.
Gårdens anställda tycktes trivas på Nählsta. Under den tid min far arrenderade gården hörde det till ovanligheterna att någon flyttade. Omsättningen bland statfolk brukade annars vara rätt livlig. Kanske förhållandet att pappa kom från en fattig torparmiljö med stor syskonskara gjorde att han bättre förstod sina underlydande.”
Foto: F. Larcke.


Här ser vi hela gården Nälsta lite grand på avstånd.

Den 17 mars 1931 sålde greve Christer Bonde hela Hässelby gods, inklusive Nälsta gård, till Stockholms stad.
Foto: L. af Petersens.En av Nälstas små bodar, som inte användes, och därmed verkligen fick förfalla och rasa ihop.
Foto: F. Larcke.


Vid utgrävningar intill Nälsta gård på 1930-talet gjordes fynd av en boplats från bronsåldern (cirka 500 f.Kr. fram till Kristi födelse). Bilden visar utgrävningar den 13 maj 1930. Från vänster syns arkeologerna Berit Wallenberg, Söderberg och Althin, alla i studentmössor.


Vid dessa arkeologiska utgrävningar 1930 fotograferade Berit Wallenberg den högra bilden, där man försöker såga bort en stubbe.

På den vänstra bilden syns ett intressant fynd, en 16 cm lång flintdolk. Den kommer från hällkisttiden, som inföll för ungefär 4 000 år sedan. Flintdolkar är ganska sällsynta i Uppland, eftersom det inte finns någon flintsten i detta område.Till vänster magasinet med klockstapeln, gamla manbyggnaden och till höger drängstugan. I bakgrunden den så kallade nya manbyggnaden, som numera är riven.
Foto: L. af Petersens.


En skiss som visar att drängstugan bestod av kök och kammare. Den högra bilden visar drängstugans tegelugn.


Gården Nälsta ägdes i början av 1900-talet av aktiebolaget Hässelby egendom. Sedan greve Carl Trolle-Bonde avlidit år 1912, friköpte sonen Christer Bonde huvudgården med tillhörande torp och blev därmed ägare av Nälsta. Hässelby egendom började stycka upp marken och sålde tomterna till egnahems-byggare. Samhället kring Nälsta gård började bebyggas år 1918 och utgjordes till största delen av mindre enfamiljsvillor.

Enligt uppgift ska på 1920-talet en privatperson som dikade ur sin tomt strax norr om Nälsta gård ha påträffat en stor ansamling stockar. 4x5 stycken i bredd som ska ha legat på 0,5 – 1 á 2 meters djup. Stockarna var 30-40 cm i diameter, några var av ek och en av stockarna var cirka tre meter lång. Tyvärr togs det fyndet inte tillvara, och inga mer noteringar finns. Någon har lagt fram teorin att detta skulle ha kunnat vara en kultplats, där man utförde vissa ritualer. (ur en kandidatuppsats av Philip Bergström 2012).

Kartan från 1928 visar hur egnahemsbebyggelsen växer upp runt Nälsta gård. Samtidigt är trakterna kring Hässelby slott fortfarande en lantlig idyll.Dessa bilder, som togs 1980 visar hur det såg ut inne i den gamla manbyggnaden på den tiden. Gården var bostad fram till 1984.


En bild som visar hur nära hyreshusen har kommit den gamla bebyggelsen på Nälsta gård.
Foto: A. E. Eramér.


Denna situationsplan visar Nälsta gård 1980. Där kan man med blåa streck se var den så kallade nya manbyggnaden låg innan den revs.Åsa Magnfors berättade: ”Här bodde en man vi kallade "Bonden" när jag växte upp. Han brukade jaga oss ungar när vi blev för närgångna. Ja, pulsen var hög och spännande var det när han kom farande. Han var nästan alltid arg och som vuxen förstår jag nu varför. Hans hus låg ju inklämt mellan skola och bostäder. Han hade fått bo kvar på nåder...
Fast en gång frågade vi om vi fick ta varsitt äpple och då blev han vår vän, så glad att vi frågade om lov. Magasinet användes olovandes till samlingsplats för ungdomar och det brann flera gånger.
Min mormor, som var uppvuxen i Spånga, berättade att hon hoppat i hö där när hon var liten och att korna betade på ängen där det nu ligger hyreshus.”

Numera (2021) sköts Nälsta gård av Spånga Fornminnes- och hembygdsgille. Anneli Ronneberg tog denna bild av Nälsta gård 2012.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.