NYBYGGET

Nybygget byggdes någon gång på 1860-talet och var från början ett torpställe. Under mer än 30 år i början av 1900-talet bodde trädgårdsmästaren Gustaf Gerhard Tomasson där. Efter det bodde folk som var anställda på Riddersviks gård där. Bilden är tagen 1896 av fotograf Edlund. Till höger står änkefru Margaretha Broberg. Bilden är hämtad från boken "Hässelby" som bland annat beskriver många av de som under åren bott på de olika torpen i Hässelby. Boken finns att få tag i på Hässelby museum.

NYTORP

Detta torp byggdes 1712, och beboddes av olika torparfamiljer. Vid en husesyn 1867 upplyser man att "vid stället finnes en ej obetydlig trädgård i temmeligen godt skick med 64 fruktträd förutom bärbuskar". Skogsområdet intill torpet kallades för Nytorpskogen.

NÄLSTA VRET

Gustaf Bonde gjorde i november 1758 en förteckning över Hässelbys alla torp och där nämnes bland andra "Nählsta wreten" Detta torp bestod av ungefär 28 tunnland. I slutet av 1800-talet tillhörde torpet inte längre Hässelby.

NÄLSTA

Vid denna gård har man gjort fynd vid utgrävningar som visar att platsen var bebodd redan före Kristi födelse. Gården kallades Nardestatt år 1409. Troligtvis har man här dyrkat gudinnan Njord.

När Carl Bonde 1667 ärvde Hässelby efter sin far bestod egendomen av följande hemman: "Hässelby, Grimsta, Eggelunda, Wällingeby, Nälesta, Hanestad, Skiesta, Erfwinge, Huswijk, Winsta, Kolkiär plus 10 frälsehemman och cronohemman..."

Nälsta hade tre gårdar. Ibland kallades de "Öster-, Mellan- och Nedergården". Nälsta hade troligen den äldsta bastun inom Stockholmstrakten – från 1685! Den låg vid "Västergården". År 1769 hade en bonde "Norra stugan" och en annan "Södra stugan". Bakugnen i Norra användes av båda. Vardera "svarade för halfva farstugolfvet och hälften af redskapslidret". "Östergården" på Nälsta hade 1788 i vardagsstugan och gäststugan väggfasta sängar, ett "långbord" och ett eller ett par säten. Man hade också särskilda höns- och gåshus, något som var ganska ovanligt på denna tiden.

I oktober 1801 brann hela gården ned. Sju år senare hade man byggt upp den igen. Då fick Nälsta rusthåll en särskild bagarstuga för gårdens brödbakning.

Stadsdelen Nälsta började bebyggas 1918 med mindre enfamiljsvillor.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.