LILLA HAMNEN

Troligtvis det namn som man använde på Berghamns brygga på 1800-talet.

LILLA URSVIK

Denna egendom i Spånga socken ägdes av Hässelby från 1684 fram till någon gång på 1730-talet. I en besiktning från 1689 står det att husen på Lilla Uhrswijk ”ähro gambla och mäst oduglige”.

LOVISELUND

Detta torp låg ungefär på platsen mellan biografen Prisma och Loviselundsgatan. Bilden togs av fotograf L. af Petersens 1953. Hässelby cykelklubb hade torpet som klubblokal under denna tid.

Torpet Loviselund låg lite för sig själv utmed vägen mellan Hässelby slott och Riddersvik. I dag ligger Hässelbygårdsskolan på denna plats.

Inne i köket på Loviselund fanns denna vedspis, med sin murade kåpa.

LUGNET

Ett av de mindre torpen som ägdes av Hässelby. Det hade en areal av tre-fyra tunnland, som låg på Vinsta ägor. Dessutom hade man i slutet av 1800-talet en beteshage om 8 tunnland tillsammans med Markvik.

I denna backstuga bodde vid ett tillfälle en torparfamilj med sex barn. Då man endast disponerade ett rum fick några av barnen ha sin sovplats på ugnen. I början av 1900-talet blev Lugnet en handelsträdgård. (Okänd fotograf)

LUNDA

Riksskattemästaren Gustaf Bonde köpte 1666 de två hemman Lunda och Skesta. Säljare var Magnus Gabriel de la Gardie.

1689 bestod Lunda av två gårdar. I den ena bodde Pehr Erickson. Gården bestod av två stugor, en ny och en gammal. I den andra gården bodde Anders Anderson. Även den gården bestod av två stugor.

1706 räknas Lunda och Skedesta som en by, där det fanns fyra lika stora hemman.

1725 förstördes ”igenom en olyckelig wådeld” en stor del av Lunda by.

1832 innehöll Lunda Östergården, Mellangården och Westergården.

Under 1880-talet uppfördes en större huvudbyggnad på Lunda. När Lövsta-järnvägen byggdes åren 1887-1890 minskades arealen för Lunda med 5 tunnland.

Lunda och Skesta med en åkerareal av 199 tunnland bildade 1894 en arrendegård. (Okänd fotograf)

LUNDATORP

Detta torp låg på Lunda hemmans ägor. Torpet var borttaget på 1890-talet och jorden tillagd Lunda.

LÖVSTA

Lövsta omnämns första gången 1370. Under 1500-talet bestod Lövsta by av fyra gårdar, alla lika stora. I ett brev från 1580 ser man att konung Johan III beviljade Lövstas bönder en viss skattebefrielse för att de skötte en färja mellan Lövsta och Svartsjölandet. Lövsta köptes av Stockholm Stad 1885, och två år senare förlade Stockholms stad sitt renhållningsverk dit. Området kring Lövsta började då befolkas av de renhållningsarbetare och tjänstemän som jobbade på renhållningsverket. Egentligen så har Lövsta aldrig tillhört Hässelby, men tas ändå med här, då platsen varit så starkt knuten till Hässelby, speciellt efter 1900, då villastaden med sina handelsträdgårdar bildades tack vare den rikliga tillgången till gödsel från Lövsta.

Sopstationen togs ur bruk 1986. Det var 99 år efter att den byggdes.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.