CANAAN

1748 arrenderades Canaan av landskamreraren Paul Gustaf Bergman på 15 år för ett årligt arrende av 150 daler kopparmynt eller tre dagsverken i veckan. Torpet hade tidigare innehafts av assessorn Biörner. Den 1 oktober 1761 utlämnades det på 15 års arrende till handelsmannen Jean Martin Altin för 150 daler kopparmynt under de första två åren och därefter 300 daler. År 1786 utarrenderades det på 50 år till rådmannen i Stockholm Johan Dreyer, som, att döma av arrendekontraktet, förut innehaft torpet eller åtminstone en del av det. Arrendeavgiften bestämdes till 55 riksdaler 26 skilling och 8 runstycken Specie. Till uppförande av ett nytt boningshus fick arrendatorn hämta virke i Hesselby skog.
Torpet såldes år 1823 till sekundchefen för livregementets dragoner överste Fredric Burenstam för 5000 Riksdaler Banco. Då avtalades att säljaren under 27 år, d. v. s. till den 14 Mars 1850, skulle erlägga så kallad ”hemmans onera”, det vill säga vissa utgifter för torpets drift, något som Hesselbys ägare med åren tycks ha glömt bort, då han av domstol blev dömd att slutföra de betalningar som han var skyldig.

CHARLOTTENDAL

En liten lägenhet vid Mälaren på ett halvt tunnland. Omnämnes 1894 och finns med på en karta från 1902.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.