Apelberg var ett av de tidigaste torpen i Hässelby. Det fanns innan Hässelby slott byggdes. Det kom till någon gång omkring 1640 och existerade fram till 1750-talet.

Kartan är från 1652 och här finns Apelberg med. Torpet stavades ”Apelbärg” och är bara markerad med en röd prick.
Här framgår att Apelberg hade många åkerlappar och man kan därför gissa att dess brukare var strävsamma människor. Men det verkar vara omöjligt att få fram vilka som bodde där de första åren. Torpets mark var 5 tunnland eller ungefär 25000 kvm.
På kartan syns också ”Koohagan” och ett område med ”god mark”. En å är utritad lite svagt, och där hade man en damm, för att säkra bevattningen av de många åkerlapparna.
Vid sekelskiftet mot 1700 talet bodde här befallningsman och fogden Swen Hällgesson med sin hustru Ingebohr och "gåssen" Jan. Vintern 1700 blev Ingebohr mycket sjuk men tillfrisknade. Swen tackade då Gud för att han fått behålla sin hustru, och skänkte i tacksamhet 30 Kopparmynt till Spånga kyrka. Detta finns antecknat den 7 april 1701 i kyrkans församlingsbok.
Swen Hälgesson var Hässelbygodsets fogde från 1672 till 1709, och hans namn förekommer i många olika sammanhang, som vid besiktningar och i samband med utredningarna om reduktionen.
Hässelbygodsets ägare Carl Bonde vistades sällan här, och för tillsynen av godsets lantbruk med dess anställda och torpare svarade därför en fogde. Han var ägarens förtroendeman och för de anställda och torparna var han arbetsledare. Han var med andra ord en betydande man på godset och i bygden.
Fogden Swen Hällgesson var tydligen uppskattad av sin husbonde kunglige rådet Carl Bonde. År 1709 erhöll Swen torpet Apelberg i pension för sin och hustruns livstid "för giord tienst".
Men Swen fick inte njuta av sin pensionsförmån någon längre tid för redan året efter, den 20 november 1710, avled han i en ålder av 71 år (uppgift jag fått fram med hjälp av Mats Ahlgren).

1712 hette de nya invånarna på Apelberg Jonas och Lisbeta Hansson. Swens änka Ingebohr bodde då fortfarande kvar.

På kartan från 1650-talet ser man att torpet Apelberg troligtvis inte var en simpel liten stuga. Kartan antyder att byggnaden var långsträckt i ett plan och dessutom hade två flygelliknande utbyggnader. Tyvärr finns ingen bild eller ritning som visar hur torpet verkligen såg ut.
Exakt var Apelberg låg verkar det inte finnas några uppgifter om. Enligt många nutida uppgifter så var Apelberg beläget något öster om den gamla telefonstationen i Smedshagen (Torpet skulle alltså legat vid A på kartan). Man hänvisar till en hölada som fanns där, men som sedan många år är nedriven. I Spånga sockens historia från 1966 står det att byggnaden troligtvis hade sin plats nordväst om slottet strax söder om stora landsvägen mot väster.

Jag har jämfört kartorna från 1600-talet med dagens karta, och då får jag platsen där Apelberg legat till ungefär B på kartan.
Här någonstans, där de relativt nybyggda bostadshusen utmed Hundlokegränd ligger, skulle alltså Apelberg ha legat enligt flera uppgifter.
Foto: Henrik Henrikson 2017.
Men efter att jag har jämfört gamla kartor, där bland annat Apelberg låg rakt söder om Daltorp, så är jag säker på att Apelbergstorpet låg här någonstans, nära korsningen av Astrakangatan och Enspännargatan. Jag kan ha fel, men jag tror inte det.
Foto: Henrik Henrikson 2016.
Den siste torparen på Apelberg var Olof Biörsson. Han bodde där 1756 tillsammans med hustru och tre barn. De hade torpet i mer än tio år. Olof Biörsson var född 1688 och hustrun 1713.
De tre barnen var
Sonen Jan (född 1735)
Dottern Annica (1741)
Dottern Cathrina (1746)
Kartan är ritad av Lars Kietzling 1731.

År 1894, när Apelberg var rivet sedan länge, beskrev Carl Trolle-Bonde området där torpet legat så här:
Stället låg nordvest om gården [alltså Hässelby gård] och utgör nu tillsammans med det å nämnda karta betecknade ”Stora Dalekarlskärret och Kohagen” det skifte, som numera kallas ”Framkullan”.

Karta från 1652.
Här slutar Apelbergs korta historia.
Namnet återanvändes dock. När man renoverade den gamla statarbyggnaden nära Hässelby slott under våren 1983 fick den överta namnet Apelberg. Byggnaden, som är ett annex till slottet, används då som hotell för kursdeltagare vid slottet. Numera har den gamla statarlängan döpts om igen och heter numera Trubaduren, och namnet Apelberg är nu helt struket från Hässelbys karta.
Foto: Henrik Henrikson 1967.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.