PERSONER I SLÄKTEN BONDE
som varit ägare till Hässelby
(text: Henrik Henrikson)

Carl Bonde
Riksråd, född 19 oktober 1581 på Säckestad. Kammarherre 1600, först hos kung Karl IX, sedan hos kung Gustav II Adolf riksråd 1633. Han karaktäriserades som så: "Han var en redlig, karaktärsfast och pålitlig ämbetsman. Allmogen hade förtroende för honom, då han var hemmastadd i praktiska värv...". Han blev genom arv ägare till en del av Södergården i Hässelby 1636. Under de följande fem åren köpte han de övriga gårdarna i byn.
Död 1652.
Gustaf Bonde d. ä
Född 4 februari 1620 på Esplunda, son till Carl i första giftet, greve, friherre, landshövding i Södermanland 1648, rikskammarråd 1653, riksskattemästare efter kung Karl X Gustavs död och en av riksförmyndarna för den minderårige kungen Karl XI. Det var han som färdigställde det Hässelby Slott som vi ser idag. Han hade anlitat sin tids främste arkitekt, kungliga majestäts och kronans arkitekt Jean de la Vallée. 1657 flyttade familjen Bonde in i slottet. Året efter, den 18 juli 1658, fick Gustaf en son - Peder Bonde. Det var det enda av hans barn som föddes på Hässelby. Pojken döptes den 3 september 1658 och dog tragiskt nog i november, endast fyra månader gammal.

Gustaf Bonde dog 25 maj 1667 i Hamburg, Tyskland. Begravd 21 juli 1668 i Spånga kyrka.
Efter hans död innehade hans änka Anna Christina Persdotter Natt och Dag godset 1667-1692.

Carl Bonde
Född 11 oktober 1648, son till Gustaf i andra giftet, greve, ambassadör, kungligt råd, fick 1687 fullmakt som landshövding över Tavastehus och Nylands län, blev blind på äldre dagar, död 1699.
Gustaf Bonde d. y
Son till Carl i första giftet, född 6 april 1682, greve, landshövding i Östergötland 1718, riksråd 1727, död 1764. Efter hans död innehade hans änka Wiveka Trolle godset 1764-1805.
Wiveka Trolle tog efter Gustafs död helt över ansvaret för Hässelby från 1791 fram till sin död 1805.

Deras son Carl Bonde hann aldrig överta Hässelby, eftersom hans mor överlevde honom.
Carl Bonde föddes den 11 september 1741 på Hässelby, döptes där den 13 september av kyrkoherden i Spånga magister Honter. Greve, excellens. Från år 1763 var Carl Bonde ofta tillsammans med Bellman, som även emellanåt var ute på Hässelby.
Carl Bonde blev hovmarskalk hos prinsessan Sofia Albertina, president i Vasa Hovrätt 1781. Han arrenderade endast Hässelby. En samtida sade om honom: "Han ägde flera egenskaper än vad han nyttjade. Han hade en vördnadsvärd karaktär, i så väl ämbetet som privat och ägde mycket lärdom. Han talade de flesta europeiska språk och skrev förträffligt, särskilt på franska...".
Död 1791.

Gustaf Trolle-Bonde d. ä
"Blinde excellensen", född den 28 mars 1773, greve, excellens. Han flyttade aldrig in på Hässelby utan bodde på Sävstaholm i Södermanland.
Död 1855. Efter hans barnlösa död såldes slottet 1856 till finansmannen Carl Gustav Cervin.
Gustaf Trolle-Bonde d. y
Brorson till excellensen Gustaf Trolle-Bonde, född 1806, greve, överstekammarjunkare. Han köpte tillbaka slottet 1876, men lär aldrig ha flyttat in på slottet.
Död 1884.
Carl Trolle-Bonde
Född 1843, greve, godsägare. Han bodde endast några år på slottet, men visade ett stort intresse för slottet genom att samla alla tillgängliga fakta om godset och skrev boken Hesselby Arkivalier rörande Egendomar och dess egare. Han får också anses som en av dem som lade grunden till Hässelby Villastad.
Död 1912.
Christer Bonde
Född 1869, greve, kabinettssekreterare. Sålde 1931 det kvarvarande delarna av Hässelby till Stockholms stad. In i det sista förhandlade Christer Bonde om att få för sig undantaga slottet med park och trädgårdar, men förgäves.
Död 1957. (bild ur boken "Hässelby")
Gustav "Gösta" Bonde
Född 1904, greve och ryttmästare. Var aldrig ägare till Hässelby, men växte upp, som son till Christer Bonde, på Hässelby slott. Till skillnad från sina jämnåriga kamrater bland arbetarbarnen så gick inte Gösta Bonde i Vällingbyskolan under sina första skolår utan hade en privatlärare som undervisade hemma. Han var 27 år då familjen lämnade Hässelby. Död 1997.
(fotograf Nils Nordell)


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.