Loviselundsskolan
text och bilder: Henrik Henrikson

Loviselundsskolan har adress Beata Sparres gränd 16, 165 55 Hässelby och skolans bruksarea är 6746 kvm.

I april 1954 sökte Stockholms folkskoledirektion byggnadstillstånd för allra första etappen av "Södra folkskolan vid Hässelby Gård". Arkitekt var Nils Tesch. Detta blev den första skolan i stadsdelen. Kammarkontoret tillstyrkte den 4 november 1955 det föreslagna namnet Loviselundsskolan.

Arkitekten förklarade måleriskt hur han hade tänkt sig skolans uppbyggnad: "Först flyttades skolans placering en bit västerut för att man skulle få bättre byggnadsgrund. För att dessutom ta till vara på den långa dalen med sin frodiga grönska och fina lövträdsbestånd placerades skolan så långt som möjligt mot nordväst i dalgången."

Skolan fick tre våningar och en längd på cirka 80m, vilket enligt arkitektens mening gav stadga i stadsbilden. Småskoledelen skulle hållas låg. Hela anläggningen fick två skolgårdar, folkskolegården med måtten 65x70meter, som öppnade sig mot dalen och slottsallén, och den U-formade, mer slutna småskolegården 45x45meter, som riktade sig mot skogsbrynet åt sydväst.

Kring den större gården låg förutom folkskolebyggnaden en flygel för skolmåltids- och kökslokaler och på motsatta sida enligt de ursprungliga planerna skulle byggnaden för gymnastik ligga.

I september 1954 gav Stockholms Folkskoledirektion startskottet för byggandet av folkskolan, men utan gymnastiksal. Under 1940-talet och fram till mitten av 1950-talet rådde byggnadsrestriktioner beträffande uppförandet av gymnastiklokaler. Loviselundsskolan kom därför att bli utan gymnastiksal.

Tolv rum i lågstadiedelen hann bli klara till höstterminens början 1955. Skolmåltidsbyggnaden blev inte färdig, så barnen fick första året, så som de barn som gick i de provisoriska skollokalerna, en förenklad lunch. Eleverna serverades mjölk i småflaskor med sugrör och tre smörgåsar inslagna i smörpapper. Barnen åt sin smörgåsfrukost i klassrummen.

Den första rektorn för Loviselundsskolan hette Karl Oskar Algot Teng. Han var 40 år och kom från Kristineberg. Han hade varit verksam inom flera internationella lärarsammanslutningar och hade ofta rest utomlands som svensk lärardelegat. Han var rektor för Loviselundsskolan 1955-1957 för att sedan flytta över till Hässelbygårdsskolan. Han efterträddes som rektor av Allan Lindelöw (född 1909).

Under perioden 1998-2000 upprustades Loviselundsskolans skolgårdar. Men i övrigt hade inte skolans byggnader renoverats på över 40 år, faktiskt inte sedan den byggdes. I februari 2000 dömdes skolan ut av yrkesinspektionen för sin dåliga ventilation. Man bestämde sig då för att äntligen göra en renovering av hela skolan till en kostnad av 21 miljoner kr, varav stadsdelsnämnden skulle stå för knappt hälften och fastighetsbolaget för resten. Förutom ombyggnad av ventilationssystemet blev det också bland annat nya toaletter. Korridorerna gjordes om till grupprum enligt dagens pedagogiska idéer. Dessutom IT-anpassades hela skolan. Arbetet inleddes sommaren 2000 och under tiden evakuerades skolan till tillfälliga lokaler i familjehotellet.

Den nu nyrenoverade skolan får för varje år alltfler elever som har annat modersmål än svenska. Skolan har därför infört undervisning i svenska som andraspråk. Hösten 2001 gick i skolan totalt 345 elever från förskoleklass till skolår 6, hösten 2002 307 elever och hösten 2003 sammanlagt 330 elever.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.