Hässelby allé finns med på historiska kartor, så en del av träden kan vara 400 år eller äldre. När Hässelby slott byggdes på 1600-talet så var det populärt att anlägga alléer, en tradition man tagit från Frankrike. Hässelby allé består av ek, lind, kastanj och lönn. Den här kartan är från 1861 och man ser allén som sträcker sig över Ormängen.Hässelby allé är anlagd bland annat för att detta är enda öppna fältet utmed vägen mellan godset och bryggan vid Mälarstranden, den plats där båtar för transport av folk och gods lade till.
Resten av vägen mellan slottet och stranden är skyddad av den intilliggande skogen, men just här går vägen ut över det öppna fältet.

Allén underlättar transporter vid snöoväder, het sol och dimma. Dessutom förekom förr, när man inte dränerade markerna, översvämning, och då hade man möjlighet att se var vägen går.

I Stockholms förstadsblad beklagade man sig 1950 över hur dålig vägen från slottet ner mot stranden var. ”Det är tråkigt att vägen mellan Bergslagsvägen och stranden skall vara så miserabel. Grop efter grop och besvärligt för en buss att komma fram."
Det här flygfotot över Hässelby visar hur området såg ut innan bebyggelsen av stadsdelarna Hässelby Gård och Hässelby strand kom igång.
Bilden visar Ormängen sommaren 1957 sydväst om Hässelby slott med allén till vänster.

Kjell berättade 2006:
"Inne i skogsdungen till höger fanns två bunkrar, en stor och en liten. Någon gång på 1960-talet eller så upptäckte en man som var ute med sin hund att någon eller några hade gömt vapen där i bunkrarna. Där fanns automatvapen och granater. Efter det revs bunkrarna."
Foto G. Selling juli 1957.
En allé är skyddad av Naturvårdsverket, så att man inte får avverka träden hur som helst. Inte ens döda träd bör tas bort, utan ska vara en del av den levande allén. Enligt någon regel måste en allé bestå av minst fem träd, för att ens få kallas allé.
Detta flygfoto från 1955 visar den nybyggda stadsdelen Hässelby gård och man ser tydligt allén som sträcker sig över den snötäckta åkern.Britt Forsén berättade:
"Allén nära Hässelby slott har förmodligen planterats i samband med att slottet byggdes. Det var också under stormaktstiden det blev modernt att anlägga alléer. Slottet byggdes på 1650-talet, man kan tänka sig att allén anlades något senare."
Foto: Anders Eriksson 1960-tal.Några bilder jag tagit med min första egna kamera på 1960-talet. På den vänstra bilden ser vi min lillebror och hans pappa med allén i bakgrunden. Den högra bilden av allén tog jag en skir sommardag.
Foto: Henrik Henrikson.Britt Forsén berättade:
"Allén består idag av blandade trädslag med bland annat ek, kastanj och lind av varierande ålder. De äldsta träden kan säkert vara ursprungliga från slutet av 1600-talet, alltså drygt 300 år. Mäktigt!"
Foto: Henrik Henrikson 1968.
1967 började man att sätta upp belysning utmed Hässelby allé. 1969 anlades en ny gångväg ut över de öppna fälten intill Hässelby slott. Allén syns till vänster.
Foto: Henrik Henrikson 1969.Dansbanan vid Hässelängen byggdes inom ytterstadssatsningen, och invigdes lagom till valborgshelgen 2005. Den första tiden anordnade man dans där varannan vecka. Den ligger på Ormängen och i bakgrunden ser man allén.
Foto: Henrik Henrikson.
De solbelysta och fristående träden rymmer en mängd olika livsmiljöer. De tjocka stammarna har många barkveck och håligheter som är speciellt värdefulla för många insekter, fåglar, svampar, lavar och mossor. Här lever arter som under lång tid har utvecklat och specialiserat sig på att leva i denna typ av miljö.
Foto: Henrik Henrikson.
Det är framför allt de äldre träden i en allé som har höga naturvärden. Det råder brist på gamla träd i Hässelbyområdet. De gamla träden i den här allén utgör livsmiljö för ett stort antal arter, inklusive rödlistade arter bland framför allt insekter och lavar, men även bland svampar och mossor.

Alléer kan även ge goda häckningsmöjligheter och viloplatser för hålbyggande fåglar och fladdermöss. För födosökande fåglar är träden betydelsefulla genom rik tillgång på frön och insekter.
Foto: Henrik Henrikson.
Om man drar en rak linje i alléns sträckning (allé 1) och förlänger den fram till Hässelby slott hittar man en annan allé i exakt samma riktning (allé 2). Kan det vara så att man från början tänkt sig att förlänga allén fram till slottet, genom den skogsdunge där Solbacken ligger? Det skulle förklara alléns riktning.
Foto: Googles.Denna korta allé, som ligger precis invid slottet, såg ut så här i oktober 1960. Kan detta vara en tänkt förlängning av den stora allén?
Foto: af Petersens.Samma allé intill slottet, som den såg ut 2015. Foto: Henrik Henrikson.Här har jag tagit en bild av denna allé ur en annan vinkel, så att man också ser slottets huvudbyggnad och en del av parken.
Foto: Henrik Henrikson 2006.Man kan fråga sig varför Hässelby slott inte har någon allé på framsidan upp mot huvudbyggnadens entré, som de flesta andra slotten brukar ha. Faktum är att det har funnits en kort allé på framsidan. Den ledde upp mot slottet från landsvägen som förr i tiden gick förbi slottet, enligt greve Christer Bonde 1920.

På denna bild från 1960 kan man se några av de träden, som utgjorde den allén i början av infarten till slottet. Dessa träd avverkades någon gång på 1960-talet.
Foto: af Petersens.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.